Vil Sevierville - Logo

MIZAJOU KONSYÈ SKI SIKLAS #2 : Fèmti liy wout Snyder Road

Afiche 09-18-23.

Pou sekirite otomobilis k ap vwayaje sou Snyder Road nan zòn Hardin Lane, anplwaye Travo Piblik yo ap itilize yon aparèy siyal trafik otomatik tanporè pandan pwojè sa a ap kontinye. Siyal la pral itilize tou pandan lè lannwit lan. Tanpri gade detay pwojè adisyonèl anba a.

Yo bay yon avètisman trafik pou fèmti yon liy sèl sou Snyder Road toupre entèseksyon ak Hardin Road, apati apeprè 7:30 am-4:00 pm chak jou.

Fèmti yo te kòmanse lendi 11 septanm 2023. Pwojè a gen pou l kontinye omwen jiska vandredi 22 septanm 2023.

Pwojè a konsiste de reparasyon enpòtan wout ak estrikti drenaj.

Sikilasyon yo pral kenbe sepandan, reta yo ta dwe espere, espesyalman pandan peryòd gwo trafik pandan travay la ap pwogrese. Chofè yo ta dwe siveye fason sikilasyon yo, travayè yo ak ekipman yo chanje nan zòn nan epi pran anpil prekosyon.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506