Vil Sevierville - Logo

Reparasyon Anba Lavil Crosswalk yo pwograme pou kòmanse 22 janvye

Afiche 01-17-24.

Reparasyon pasaj pou pyeton yo nan twa lokal nan anba lavil Sevierville pral kòmanse 22 janvye nan pasaj gazebo nan Bruce Street. Reparasyon pasaj pou pyeton gazebo a pral mande pou fèmen liy trafik nan direksyon lès (nan Court Avenue ak Parkway la, gade kat jeyografik deviyasyon trafik ki anons la), ak detou trafik nan direksyon lwès atravè pakin Vil la, soti 22 janvye jiska apeprè 27 janvye.

Apre reparasyon pasaj pou piaton gazebo a fini, travay yo pral kòmanse sou pasaj pou pyeton yo sou Court Avenue ak nan Bruce Street toupre Biwo Sheriff la. Y ap distribye enfòmasyon adisyonèl anvan travay yo kòmanse sou pasaj pou pyeton sa yo.

Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte Depatman Travo Piblik nan 865-429-4567.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506