Vil Sevierville - Logo

Louvri Fowòm Piblik

Tout reyinyon piblik yo pral gen yon fowòm piblik ouvè si ou vle pale sou yon sijè ki gen rapò ak ajanda afiche a.

Avi Reyinyon espesyal BMA yo rele 2/12/2024

Sa a pral sèvi kòm yon avi legal ke Konsèy Majistra ak Aldermen Vil Sevierville (BMA) te pwograme yon reyinyon espesyal ki te rele 12 fevriye 2024 konsènan Sètifika Konfòmite Magazen Pake Yo Vann an Detay ak lòt bagay ki enterese yo. Reyinyon an ap fèt a 2:00 PM nan Sant Sivik Sevierville. Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou reyinyon sa a lè w rele Sevierville City Hall nan 865-453-5504 pandan lè biwo regilye yo, lendi jiska vandredi.

Vil Sevierville pa fè diskriminasyon selon ras, koulè, oswa orijin nasyonal nan pwogram federal oswa leta patwone, dapre Tit VI Lwa sou Dwa Sivil 1964 (42 USC 2000d.)

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506

Kalandriye Reyinyon yo