Vil Sevierville - Logo

Louvri Fowòm Piblik

Tout reyinyon piblik yo pral gen yon fowòm piblik ouvè si ou vle pale sou yon sijè ki gen rapò ak ajanda afiche a.

Avi sou Anilasyon Reyinyon BMA - 2/19/2024

Sa a pral sèvi kòm yon avi legal ke reyinyon Konsèy Majistra ak Aldermen Vil Sevierville (BMA) lendi 19 fevriye 2024 la te anile nan obsèvans jou ferye Prezidans yo.

Vil Sevierville pa fè diskriminasyon selon ras, koulè, oswa orijin nasyonal nan pwogram federal oswa leta patwone, dapre Tit VI Lwa sou Dwa Sivil 1964 (42 USC 2000d.)

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506

Kalandriye Reyinyon yo