Vil Sevierville - Logo

Louvri Fowòm Piblik

Tout reyinyon piblik yo pral gen yon fowòm piblik ouvè si ou vle pale sou yon sijè ki gen rapò ak ajanda afiche a.

Avi Odyans Piblik - O-2024-003 - Amannman Òdonans Zonifikasyon

Sa a pral sèvi kòm avi legal ke yo te pwograme yon odyans piblik pou resevwa nenpòt kòmantè piblik sou zafè amannman Òdonans Zonifikasyon Sevierville, jan yo pwopoze nan O-2024-003, konsènan Distilari Yo Vann an Detay ak Ti Distilari.

Odyans piblik la pral Lendi, 4 mas 2024 a 6:00 PM, nan Sevierville Civic Center, 130 Gary R. Wade Boulevard, Sevierville, Tennessee 37862. Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou rezonifikasyon pwopoze sa a anvan odyans piblik la. kontakte Biwo Planifikasyon ak Devlopman nan Meri Sevierville lè w rele 865-453-5504 pandan lè biwo regilye yo, lendi jiska vandredi.

Vil Sevierville pa fè diskriminasyon selon ras, koulè, oswa orijin nasyonal nan pwogram federal oswa leta patwone, dapre Tit VI Lwa sou Dwa Sivil 1964 (42 USC 2000d.)

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506

Kalandriye Reyinyon yo