Vil Sevierville - Logo

Achiv chak mwa

fevriye 2015

Byenveni nan paj Achiv nou an. Nan paj sa a ou pral jwenn yon total de 212 nan atik nou yo divize an Mwa ak Ane.
Achiv sa a kapab sèlman montre dosye ki soti nan atik ki te kreye depi sit sa a te kòmanse nan mwa Out 2010.
Komisyon Apèl pou Zonifikasyon
6674

Demann pou revizyon

Pou mande yon divèjans, entèpretasyon, oswa revizyon administratif pa Komisyon Apèl Zoning, tanpri aplike sou Entènèt. Frè a se $100.00 pou pwopriyete andedan limit vil la. Pou pwopriyete deyò... li piplis..

Akoz de kontra
20383

Demann pou pwopozisyon

document.documentElement.classList.add("k-ui-j3", "k-ui-j3-site");document.documentElement.classList.add('k-js-enabled'); li piplis..

Pwosesis anbochaj SPD
3935

Lekòl NCIC ak Fòmasyon NCI

Tout dispatcher yo dwe ranpli fòmasyon obligatwa sa a pou yo ka sètifye pou yo voye yo.... li piplis..

Pwosesis anbochaj SPD
3850

Egzamen Doktè

Chak anplwaye dwe pase yon egzamen fizik ak yon tès dwòg.... li piplis..

Pwosesis anbochaj SPD
9678

Entèvyou Jesyon ak Revizyon dosye

Yo pral mande kandida ki pi enpòtan yo chwazi nan sant evalyasyon an pou yo retounen pou yon entèvyou oral ak Chèf Polis la.... li piplis..

SPD Travay
8586

Anbochaj Enfòmasyon ak Pwosesis

Depatman Lapolis Vil Sevierville toujou ap chèche moun ki entèlijan, ki etik pou rantre nan depatman nou an. Si ou gen yon bon dosye kondwi, yon dosye pèsonèl ak pwofesyonèl ki montre jijman son... li piplis..

Resous
9271

Resous Lapolis

Fòm Demann Rapò Aksidan/Ensidan Bèt ak Bèt kay Enfòmasyon sou Sekirite Sitwayen Vyolans Domestik Dwa Viktim Sekirite ak Edikasyon Entènèt Resous pou Paran Konsèy Sekirite Rezidans... li piplis..

Pwogram
5584

Pwogram Lapolis

Edikasyon Sekirite Granmoun Enspeksyon Syèj Sekirite Timoun Polisi Sitwayen li piplis..

Sekirite entènèt
6503

Sekirite Entènèt ak Resous Edikasyon pou Paran yo

Depatman Lapolis Sevierville rekòmande pou paran yo konprann anpil pwoblèm sekirite ki gen rapò ak itilizasyon entènèt la pa pitit yo. Lè sa apwopriye, paran yo ta dwe diskite sou enkyetid sa yo... li piplis..

Sèvis
9087

Pran Preskripsyon Medikaman Retounen

Antanke yon patnè aplentan ak Ajans pou Ranfòsman Dwòg (DEA), Depatman Lapolis Vil Sevierville patisipe nan Pwogram Nasyonal pou Repran Dwòg DEA a. Pwogram nan bay yon outl ki gen anpil valè... li piplis..

Sekirite & Prevansyon
5828

Fòmasyon pou evite kolizyon (CAT)

Nan yon efò pou amelyore kapasite kondwi ak sekirite jeneral chofè ki pi piti yo, Lapolis Sevierville ofri seminè Fòmasyon pou evite kolizyon (CAT) 12 èdtan. Fòmasyon an se pou nouvo chofè yo ... li piplis..

Sèvis
5180

Angajman Pale ak Sesyon Fòmasyon

Youn nan fonksyon nou yo se bay kominote a enfòmasyon ak fòmasyon sou divès sijè tankou prevansyon vòl nan boutik, prevansyon vòl, mont katye, defans agresyon vyòl, kay. ... li piplis..

Sekirite & Prevansyon
6063

MEDRAY

MEDRAY (Sistèm Relè Medikal Ijans) se yon pwogram ki fèt pou bay moun k ap bay swen ijans la enfòmasyon esansyèl nan ka pasyan an enkapab oswa otreman pa kapab. ... li piplis..

Sekirite & Prevansyon
6368

RAD defans agresyon vyòl

Klas Defans Vyòl Agresyon (RAD) Depatman Lapolis Sevierville se yon kou 9-12 èdtan pou fanm. Patisipan yo pral aprann teknik prevantif, defans pwòp tèt ou debaz, ak defans tèren. Th... li piplis..

Edikasyon
10147

Kan Lapolis pou Timoun

Chak ete, Depatman Lapolis Sevierville pwograme yon Kan Lapolis pou Timoun yo. Objektif Kan Lapolis se bay opòtinite pou jèn gason ak jèn fanm, 12-14 ane, aprann po debaz yo.... li piplis..

Sekirite & Prevansyon
5926

Veye Katye

Pwogram Veye Katye a bon pou kominote a ak pou depatman an. Lè li etabli, li ede chak sitwayen pran yon wòl aktif nan sekirite kominote yo. Nou gen ofisye pare ... li piplis..

Edikasyon
5757

Edikasyon pou Rezistans Abi Dwòg (DARE)

Yo anseye pwogram DARE nou an pou elèv klas 5yèm ak 6yèm ane nou yo. Nou santi ke DARE se yon zouti enpòtan pou edike elèv nou yo sou danje ki genyen nan itilizasyon dwòg. An konjonksyon ak sistèm lekòl la... li piplis..

Edikasyon
9048

Akademi Polis Sitwayen an

Akademi Polis Sitwayen an bay sitwayen yo opòtinite pou yo aprann ladrès debaz lapolis nan yon anviwonman ki an sekirite, ki òganize epi ki estriktire. Kourikoulòm pou pwogram nan konsiste de 30 èdtan nan klas... li piplis..

Sekirite & Prevansyon
6010

Enspeksyon chèz sekirite timoun yo

Nan nivo nasyonal, plis pase 90% chèz sekirite machin pou timoun yo mal enstale. An reyalite, plis pase 40% nan timoun ki mouri nan aksidan trafik yo se akòz chèz sekirite timoun ki mal enstale. Anpil c... li piplis..

Konsèy sekirite
6454

Enfòmasyon sou Sekirite Sitwayen yo

Vòl Veyikil ak Prevansyon Vòl Depatman Lapolis Sevierville (SPD) envestige anpil kase machin ak vòl valiz chak ane. Souvan krim opòtinite sa yo te kapab anpeche b... li piplis..

Viktim ak Temwen
8803

Resous Viktim ak Temwen

453.5506 Depatman Lapolis Sevierville429.7021 Se... li piplis..

Viktim ak Temwen
8797

Dwa Viktim Vyolans Domestik

SI OU SE VIKTIM VYOLANS DOMESTIK, ou ka mande Pwokirè Jeneral Distrik la pou depoze yon plent kriminèl. Ou gen dwa tou pou ale nan tribinal la ki gen kontwòl sou relasyon domestik... li piplis..

Piblik Building Authority
4663

Piblik Building Authority
4785

Komisyon Zonifikasyon Istorik
8649

Komisyon Planifikasyon an
4320

Komisyon Konsèy Majistra ak Aldermen
9909

Komisyon Konsèy Majistra ak Aldermen
13254

Komisyon Apèl pou Zonifikasyon
6835

Komisyon Apèl pou Zonifikasyon
6832

Rezilta 61 - 90 nan 212