Vil Sevierville - Logo

Demann Donasyon

Chè òganizasyon pou ranmase lajan,

Nou onore pou nou pami anpil biznis yo te ofri opòtinite pou sipòte efò charitab ki entérésan ou. Kòm ou ta ka imajine, yo souvan mande nou sipòte objektif charitab nan tout kalite. Se poutèt sa, akòz kantite akablan nan demann, nou te etabli direktiv sa yo. Nou remèsye w paske w pran tan pou w revize yo epi suiv yo.

Demann don yo pral revize chak mwa pandan tout ane a. Yo pral aji sou chak demann epi yo pral voye yon don bay òganizasyon sa yo ki gen demann yo onore ak yon refize bay tout lòt.

Nou pa fè okenn don monetè, epi nou travay ak yon kantite lajan nan bidjè bay bay evènman espesifik ak ranmase lajan.

Tanpri revize gid sa yo pou detèmine si òganizasyon w kalifye:

  • Tout demann dwe fèt nan fòm ki anba a.

  • Yo p ap aksepte demann telefòn yo.

  • Demann yo dwe soumèt omwen uit semèn anvan evènman an.

  • Donasyon pou moun, òganizasyon relijye, kòporasyon pou ranmase lajan, pwogram ankourajman antrepriz, evènman antrepriz, ekip espò oswa klib ki gen rapò ak lekòl yo anjeneral pa akòde.

  • Òganizasyon ki mande a ta dwe yon òganizasyon charitab. Tanpri make nimewo 501(C) ou.

  • Y ap aksepte yon sèl demann don pou chak dezan, pou chak òganizasyon.

  • Òganizasyon ki nan zòn sèvis nou an pral bay pi gwo priyorite.

  • Òganizasyon ki ofri yon opòtinite pou piblisite/pwomosyon yo bay priyorite. Tanpri mete nan demann ou a tout donatè ekspoze piblik yo pral resevwa, tankou lis pwogram, jounal, kouvèti televizyon, elatriye.

Nou remèsye w paske w pran tan pou w suiv direktiv sa yo.

{Sous}{/ Sous}

Kontakte Nou

Sevierville Golf Club la
1444 Old Knoxville Highway
Sevierville, TN 37876

Telefòn: 865.429.4223
Nimewo gratis: 888.710.1388
Imèl: kvolentine@seviervilletn.org

Orè Pro Shop:
8 AM a 7 PM

Driving Range Orè:
8 AM a 7 PM

Orè Mulligan yo:
10 AM - 6 PM Lendi - Jedi
8 AM - 7 PM Vandredi - Dimanch

Orè kwizin:
11 AM - 6 PM Dimanch - Jedi
11 AM - 7 PM Vandredi - Samdi


               Pòtal Piblik

 

teetimembers