Vil Sevierville - Logo

Planifikasyon Sove Lakay - "Gen De Fason Soti!"

Pousantaj lanmò timoun nan dife a ogmante pandan jiyè nan Tennessee. Ede nou sispann tandans sa a nan pratike sekirite dife lakay ou. Devlope epi pratike yon plan pou sechaj dife lakay ak fanmi ou jodi a!

KIJAN Planifikasyon 
4.1.1 Fè yon plan pou sove lakay ou. Trase yon kat jeyografik pou chak nivo kay la. Montre tout pòt ak fenèt yo. Diskite sou plan an ak tout moun lakay ou, enkli vizitè yo.
4.1.2 Timoun, granmoun aje, ak moun ki andikape ka bezwen asistans pou reveye epi soti. Asire w ke yon moun ap ede yo.
4.1.3 Montre pitit ou yo kijan pou yo sove poukont yo si ou pa ka ede yo.
4.1.4 Pratike egzèsis dife lakay ou ak envite lannwit lan.
4.1.5 Konnen omwen de fason pou soti nan chak chanm, si sa posib. Asire w ke tout pòt ak fenèt ki mennen deyò yo louvri fasil.
4.1.6 Si yon chanm gen yon èkondisyone fenèt, asire w ke gen toujou yon dezyèm fason pou soti nan chanm nan.
4.1.7 Si ou dòmi ak pòt chanm lan fèmen, enstale alam lafimen andedan ak deyò chanm lan. Pou pi bon pwoteksyon, asire w ke tout alam lafimen yo konekte.
4.1.8 Fenèt ki gen ba sekirite, griyaj, ak gad fenèt yo ta dwe gen aparèy lage ijans.
4.1.9 Asire w ke tout moun lakay ou konnen kijan pou yo rele 9-1-1 oswa nimewo ijans lokal ou a nan yon telefòn selilè oswa nan telefòn yon vwazen.
4.1.10 Asire w ke tout moun lakay ou konnen son an epi konprann avètisman alam lafimen an epi konnen kijan pou reponn.
4.1.11 Fè yon kote reyinyon deyò (yon bagay pèmanan, tankou yon pye bwa, poto limyè, oswa bwat postal) yon distans ki san danje devan kay la.
4.1.12 Asire w ke nimewo kay ou a ka wè lajounen kou lannwit nan lari a.
4.1.13 Gen yon plan pou tout moun lakay ou ki gen yon andikap.

4.2 Si Gen yon dife
4.2.1 Lè alam lafimen an sonnen, soti epi rete deyò. Ale nan kote reyinyon deyò a. Rele 9-1-1.
4.2.2 Si gen lafimen ki bloke pòt ou oswa premye fason pou sòti, sèvi ak dezyèm wout ou.
4.2.3 Lafimen anpwazonnen. Si ou dwe chape anba lafimen, desann epi ale anba lafimen nan wout ou soti.
4.2.4 Anvan ou ouvri yon pòt, santi bouton pòt la ak pòt la. Si youn nan cho, kite pòt la fèmen epi sèvi ak dezyèm fason ou soti.
4.2.5 Si gen lafimen k ap vini ozalantou pòt la, kite pòt la fèmen epi sèvi ak dezyèm fason w soti. 
4.2.6 Si ou louvri yon pòt, ouvri li dousman. Pare pou fèmen li si gen gwo lafimen oswa dife.
4.2.7 Si ou pa ka soti, fèmen pòt la epi kouvri vantilasyon ak fant alantou pòt yo ak twal oswa tep pou anpeche lafimen soti. Rele 9-1-1 oswa depatman ponpye w la. Di kote w ye a epi fè siyal pou w jwenn èd nan fenèt la ak yon twal ki gen koulè pal oswa yon flach.
4.2.8 Si ou pa ka jwenn yon moun ki bezwen asistans, kite kay la epi rele 9-1-1 oswa depatman ponpye a. Di operatè ijans la ki kote moun nan ye.
4.2.9 Si bèt kay yo bloke andedan kay ou, di ponpye yo touswit. Pa janm antre nan yon bilding ki boule.

4.3 Pratike Egzèsis Dife Kay la
4.3.1 Pouse bouton alam lafimen pou kòmanse egzèsis la.
4.3.2 Pratike sa pou w fè si ta gen lafimen. Jwenn ba epi ale. Soti vit.
4.3.3 Pratike itilize diferan fason pou sòti.
4.3.4 Fèmen pòt dèyè w pandan w ale.
4.3.5 Soti deyò epi rete deyò. Pa janm tounen andedan pou moun, bèt kay, oswa bagay.
4.3.6 Ale nan kote reyinyon deyò ou a.
4.3.7 Pratike egzèsis pou sove dife lakay ou de fwa pa ane ak tout moun lakay ou.
Pratike nan mitan lannwit ak pandan lajounen. 
4.3.8 Apre ou fin pratike egzèsis dife lakay ou, evalye li epi diskite sou sa ki te travay ak sa ki bezwen amelyore. Amelyore li epi pratike ankò.
 
Fèmen pòt la!
Èske ou te Konnen?
• Yon pòt se youn nan pi bon pyès ekipman ponpye ak sovtaj.
• Senp aksyon fèmen pòt la diminye kwasans ak pwopagasyon dife, limite domaj nan kay ou, epi li kapab sove lavi.
• Si ou oblije kite yon chanm ki boule, fèmen pòt la dèyè ou ka pi bon desizyon ou pran.
 
Pandan ke de bagay ki pi enpòtan yo sonje nan ka ta gen yon dife se soti nan bilding lan epi rele 9-1-1, ofisyèl ponpye yo fè remake ke tou senpleman fèmen pòt dèyè ou sou wout soti ka ede sispann flanm dife ak lafimen soti nan. gaye nan lòt chanm. Li tou prive yon dife nan oksijèn, ede ralanti li epi pèmèt okipan yo plis tan yo sove.

 

Kontakte Nou

Biwo Prevansyon dife
1162 Dolly Parton Parkway
Sevierville, TN 37862
Faks 865.453.5518

Orè Biwo:
Lendi - Vandredi
8: 00am - 5: 00pm

Ponpye Marshal JC Green
Biwo 865.868.1709

Pou planifye enspeksyon avèk

Ponpye Marshal

Enspektè Ponpye

865.868.1710