Vil Sevierville - Logo

Dwa Viktim Vyolans Domestik

SI OU SE VIKTIM VYOLANS DOMESTIK, ou ka mande Pwokirè Jeneral Distrik la pou depoze yon plent kriminèl. Ou gen dwa tou pou ale nan tribinal la ki gen kontwòl sou relasyon domestik epi depoze yon demann pou yon Lòd Pwoteksyon.

YON LÒD PWOTEKSYON KA GENYEN:

  1. Yon lòd ki anpeche moun k ap fè abizè a pou lòt zak abi;
  2. Yon lòd ki mande abizè a pou l kite kay ou;
  3. Yon lòd ki anpeche moun k ap fè abizè a anmède w oswa vin bò kote w pou nenpòt rezon;
  4. Yon lòd ki bay oumenm oswa lòt paran an gad, oswa dwa vizit ak pitit minè ou oswa timoun ou;
  5. Yon lòd ki mande abizè a pou l peye sipò pou oumenm ak pou timoun minè ou yo si abizè a gen yon obligasyon legal pou l fè sa.

Tanpri rele Depatman Lapolis Vil Sevierville (865-453-5506) pou diskite sou dwa sa yo ak lòt dwa viktim vyolans domestik ak yon ofisye lapolis.