Vil Sevierville - Logo

Depatman Lapolis Sevierville ap anboche!

Anbochaj Enfòmasyon ak Pwosesis

Depatman Lapolis Vil Sevierville toujou ap chèche moun ki entèlijan e etik pou rantre nan depatman nou an. Si ou gen yon bon dosye kondwi, yon dosye pèsonèl ak pwofesyonèl ki montre bon jijman, yon istwa travay san pwoblèm disiplin, prezans pòv ak/oswa egzeyat; epi pa gen okenn istwa nan patisipasyon kriminèl, SPD a vle OU! Nou aksepte aplikasyon pou Dispatcher ak Ofisye Lapolis pandan tout ane a. Aplikasyon yo soumèt yo pral kenbe nan dosye pou sis mwa.

Pwosesis seleksyon Depatman Lapolis Vil Sevierville itilize apwofondi pou asire yo chwazi kandida ki pi byen kalifye yo. Sa ki anba la yo se eleman nan pwosesis seleksyon an ki dwe ranpli pa chak aplikan, oswa tan ke depatman an ka oblije ranpli. Pwosesis anbochaj la ka chanje nenpòt ki lè.

Ranpli aplikasyon sou entènèt 1 èdtan
Egzamen Ekri/Videyo (Ofisye Entry Level)     3.5 èdtan
Tès ladrès fizik (ofisye) 1 èdtan
Entèvyou Panel Evalyasyon       1 èdtan
Entèvyou chèf la 1 èdtan
Siyen kondisyon òf 30 minit
Istorik Envestigasyon 30-45 èdtan
Egzamen Medikal (Ofisye ak Dispatcher) 1 èdtan
Depistaj sikolojik (Ofisye ak Dispatcher) 2 èdtan
Depistaj Dwòg 1 èdtan

Tout pwosesis la ka pran yon minimòm de kat semèn jiska yon maksimòm de sis semèn depann de background yon aplikan, kantite aplikan ki nan pwosesis la, elatriye. Tout aplikan yo pral avize pa imel oswa telefòn sou tout pwosedi ak egzamen pwograme yo. Kandida yo ka diskite sou refize travay yo nan nenpòt lè yo kontakte Adjwen Chèf la nan (865) 453-5506.

Y ap afiche yon deskripsyon travay ak nenpòt anons ouvèti travay. Kandida ki gen siksè dwe kapab satisfè tout ladrès ak kapasite yo mande yo.

 • Dat tès la

Dat tès yo, lè, ak nenpòt enfòmasyon adisyonèl yo pral voye pa imel bay aplikan ki gen yon aplikasyon aktyèl nan dosye.

 • Premye Egzamen

Egzamen Ekri/Videyo-Aplikan ofisye nivo antre yo pral oblije ale nan tès ekri/videyo a. Ou ka jwenn enfòmasyon pou tès la isit la:

pdf Enfòmasyon sou tès Frontline (213 KB)

pdf Gid Etid Videyo Nasyonal Frontline (259 KB)

 • Tès ladrès fizik

Pòsyon ladrès fizik la pral konpoze de yon seri obstak kontinyèl ki ta ka rankontre regilyèman pandan y ap fè travay chak jou yon ofisye lapolis. Li pral teste fòs anwo kò, ladrès, ak andirans kadyovaskilè lè yo fini kous la nan obstak nan yon peryòd tan.

 • Entèvyou Panel Evalyasyon/Entèvyou Chèf la

Yo pral mande kandida prensipal yo pou yo retounen pou yon entèvyou panèl evalyasyon, ki gen ladann anplwaye kòmandan depatman an, ak yon reprezantan Resous Imèn. Apre entèvyou panèl la, w ap rankontre ak chèf polis la.

 • Ofri travay

Y ap mande chak moun yo chwazi pou yo anboche pou yo siyen yon òf kondisyonèl akò travay.

 • Istorik Envestigasyon

Yon fwa yo siyen yon òf travay kondisyonèl, yo fè yon envestigasyon konplè. Yo ka eksplore aspè sansib ak konfidansyèl nan lavi pèsonèl aplikan an.

 • Egzamen Fizik/Depistaj Sikolojik/Depistaj Dwòg

Ofisye potansyèl yo ak dispatchers yo dwe pase yon egzamen fizik ak tès depistaj sikolojik. Tout nouvo anplwaye potansyèl yo dwe pase yon tès dwòg.

 • Lekòl de baz rekrite polis

Yo pral konsidere moun k ap aplike pou ofisye ki pa sètifye Depatman Lapolis Vil Sevierville anboche yo kòm anplwaye pwobasyon epi yo atann pou yo enskri nan Lekòl Debaz Rekrite Lapolis la nan sis mwa apre yo fin travay. Ekolaj la pral sou depans depatman an, epi anplwaye pwobasyon an pral peye salè yo pandan li nan prezans nan lekòl rekrite a. Depatman Lapolis Sevierville itilize Akademi Fòmasyon Lapolis Rejyonal Walters State Community College nan Greeneville, TN.

https://www.ws.edu/academics/public-safety/academy/default.shtm

 • Pwogram fòmasyon ofisye yo

Ofisye nivo antre yo dwe ranpli yon pwogram fòmasyon sou teren sèz semèn. Anvan ofisye POST sètifye yo dwe ranpli yon pwogram fòmasyon sou teren abreje, ki baze sou eksperyans anvan yo.

 • Fòmasyon Dispatch

Tout dispatcher yo dwe ale nan fòmasyon NCIC nan Nashville, TN, epi ranpli yon Pwogram Fòmasyon Dispatch 12 semèn.

 • Peryòd Pwobasyon

Yon ane apati dat anboche pou Ofisye Lapolis, Dispatcher ak Pozisyon Sivil. Tan sa a yo itilize pou fòme ak evalye kandida a pou detèmine si yo apwopriye pou fè respekte lalwa.

 • Kondisyon pou rezidans

Ofisye ki sèmante yo dwe abite nan yon zòn kote maksimòm tan repons pou kondwi pou retounen nan Depatman Lapolis la se 45 minit, oswa yon reyon 30 mil pou yo ba yo yon machin pou yo pran lakay yo.

 • Pwosesis Re-Aplikasyon

Tout aplikan ki pa chwazi pou yon pozisyon yo pral avize swa pa imel oswa telefòn sou pozisyon final yo nan pwosesis tès/entèvyou a. Aplikan yo pa chwazi yo ka reaplike pou pòs ki vid nan lavni.

Pou wè lis konplè pozisyon nan vil Sevierville:

Kontakte Nou

Barbara Parrish, Asistan Administratif SPD

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.868.1762

Vil Sevierville se yon Anplwayè Opòtinite Egal epi li pa fè diskriminasyon sou baz okenn klas ki pwoteje jan yo idantifye l anba Tit VI ak VII Lwa sou Dwa Sivil 1964 (jan li modifye), Lwa Ameriken andikape yo, Seksyon 504 Reyabilitasyon. Lwa 1974, Lwa sou Dwa Moun Tennessee, oswa sou nenpòt baz ki pwoteje pa lalwa.

Vil la se yon Espas Travay San Dwòg, epi tout aplikan yo dwe fè yon chèk background, tcheke istwa kondwi, ak tès dwòg dapre règleman Vil la.

Pou plis opòtinite travay nan zòn nan, vizite:
SeviervilleTN.org/Careers