Vil Sevierville - Logo

Achiv chak mwa

fevriye 2015

Byenveni nan paj Achiv nou an. Nan paj sa a ou pral jwenn yon total de 212 nan atik nou yo divize an Mwa ak Ane.
Achiv sa a kapab sèlman montre dosye ki soti nan atik ki te kreye depi sit sa a te kòmanse nan mwa Out 2010.
Lari
18628

Plan batay nèj

pdf Kat priyorite pou retire nèj vil Sevierville (302 KB) Ki jan nou konbat nèj? + Nou gen yon kantite zam nan asenal nou an pou konbat nèj la sou Ci nou an li piplis..

Plan batay nèj
3981

Ki moun mwen rele ak Kesyon yo?

Si evènman nèj la se pandan lè travay (7:00am – 3:30pm), ou ka kontakte nou nan (865) 429-4567 oswa Adrès imel sa a te pwoteje spam. Ou bezwen JavaScript aktive pou wè li. docu... li piplis..

Plan batay nèj
3705

Kisa pou mwen fè nan yon ijans?

Rele 911. Lapolis oswa Depatman Ponpye ka anjeneral reponn apèl ou a. Si sa nesesè, depatman sa yo pral rele Travo Piblik pou jwenn asistans.... li piplis..

Plan batay nèj
4206

Ki kalite konsèy ou ka ban mwen pou kondwi nan kondisyon nèj?

Natirèlman, pi bon konsèy pou fè atansyon pandan yon tanpèt nèj se rete sou wout la sof si vwayaje se absoliman nesesè. Plis trafik ki sou wout la, se pi difisil pou ekip wout yo fè yo ... li piplis..

Plan batay nèj
8865

Ki moun ki responsab pou netwaye tabliye pou antre kay yo?

Pwopriyetè pwopriyete oswa rezidan yo responsab pou netwaye antre/sòti antre kay yo. Tanpri sonje, n ap kontinye chase nèj jiskaske lari a klè oswa an sekirite pou otomobilis yo. Nou reyalize sa ... li piplis..

Plan batay nèj
8681

Ki moun ki netwaye twotwa yo?

Nou ankouraje sitwayen yo netwaye twotwa yo devan kay yo oswa biznis yo, men tanpri pa mete nèj nan lari a. An jeneral, Vil la pa netwaye twotwa yo, jan resous limite nou yo ye ... li piplis..

Plan batay nèj
8512

Pretretman ak Eau Sèl

Lè kondisyon yo bon, nou pral pretreat wout yo swa ak sèl wòch oswa yon melanj sèl sèl. ... li piplis..

Plan batay nèj
10648

Ki lari yo netwaye an premye?

Nou trete wout nou yo dapre priyorite li predetèmine. Priyorite yon lari resevwa a baze sou plizyè faktè: 1. Kantite trafik 2. Wout ki gen enpòtans leta oswa nasyonal 3. Aksè.... li piplis..

Plan batay nèj
9705

Ki jan nou goumen ak nèj?

Nou gen yon kantite zam nan asenal nou an pou konbat nèj la nan lari Vil nou an. Pou sèten kondisyon ak prediksyon, n ap itilize sèl sèl (yon melanj likid sèl ak dlo) pou pre-treati.... li piplis..

Polis
10686

akreditasyon

Depatman Lapolis Sevierville (SPD) te vin tounen yon ajans ki fè respekte lalwa akredite an 1999 atravè Komisyon sou Akreditasyon pou Ajans Lapolis (CALEA). Sa a rekonèt nasyonalman... li piplis..

Konsèy sekirite
6577

Konsèy sekirite rezidansyèl yo

Lè w lwen kite kèk limyè limen oswa itilize revèy. Koupe lizyè oswa ti touf bwa ​​lwen fenèt yo ak pòt yo. Si w ale nan vakans, gen yon moun pou pran lapòs ou epi tcheke kay ou. Asire w ke li piplis..

Polis
37635

Vil Tribinal

Vil Sevierville òganize tribinal minisipal nan twa premye madi chak mwa. Tribinal fèt a 2:00 p.m. nan Sant Sivik Sevierville ki nan 130 Gary Wade Boulevard. Peman sou entènèt... li piplis..

Waste Solid
15032

Gid pou fatra nan lakou ak fatra an gwo/tenten

Frè pou ranmasaj fatra rezidansyèl ak komèsyal ou a gen ladan koleksyon fatra ki soti nan antretyen nòmal ak woutin nan lakou ou a ansanm ak fatra an gwo/tenten ou akimile.... li piplis..

Waste Solid
39415

Enfòmasyon sou Koleksyon Fatra nan twotwa rezidansyèl yo

Rezidan vil Sevierville ak biznis ki peye pou ranmasaj fatra bò twotwa resevwa sèvis sa yo: Koleksyon bwòs - Anjeneral fèt yon fwa pa mwa. Koleksyon fèy ki lach - Kol... li piplis..

Pèmi byè
8376

Komisyon Konsèy byè

Nenpòt moun ki vle vann, magazen pou vann, distribye pou vann, oswa fabrike byè nan vil la dwe ranpli yon aplikasyon pdf (3.07 MB) epi jwenn yon pèmi nan men Beer Board pr.... li piplis..

Ranfòsman Kòd
14979

Frè pou revize pèmi ak plan

Frè pou pèmi konstriksyon: Valyasyon total* Frè $2,000 ak mwens $30.00 frè de baz $2,001 - $50,000 $30.00 pou premye $2,000 plis $5.00 pou chak mil oswa fraksyon anplis.... li piplis..

Ranfòsman Kòd
10746

Règleman sou Egzijans pou Desen So oswa Sele

Pou pwoteje lavi, sante ak pwopriyete, epi pou ankouraje byennèt piblik, Depatman Ranfòsman Kòd Vil Sevierville te etabli règleman sa a ki mete egzijans pou &ldq.... li piplis..

Kòd Konstriksyon ak Enfòmasyon sou Enspeksyon
10202

VII. ENSPKSYON OBLIJE

Pandan pwosesis konstriksyon an, plizyè otorite yo oblije enspekte konstriksyon an nan pwen espesifik yo. Lè yon enspeksyon dwe fèt pa yon enspektè vil, avi 24 èdtan alavans re... li piplis..

Kòd Konstriksyon ak Enfòmasyon sou Enspeksyon
8331

VI. FRÈ

Frè pèmi yo kalkile dapre valè pwojè yo. Ou ka jwenn yon kopi orè frè pèmi a lè w vizite lyen sa a oswa nan Depatman Ranfòsman Kòd. Okenn travay pa ka kòmanse sou yon... li piplis..

Kòd Konstriksyon ak Enfòmasyon sou Enspeksyon
9385

V. KONTRAKTÈ

Kontraktè yo dwe gen lisans dapre lwa Eta Tennessee. Lwa Eta a oblije kontraktè yo pou yo pote Asirans Konpansasyon Travayè. Prèv asirans obligatwa pri... li piplis..

Kòd Konstriksyon ak Enfòmasyon sou Enspeksyon
8056

IV. LONGÈ TAN LI PRAN POU JWENN YON PÈMI

Vil Sevierville fè tout efò posib pou revize ak reponn tout demann pèmi yo alè. Sepandan, ou dwe konnen ke tout demann yo dwe revize pou konfòmite ak òdonans zòn nan... li piplis..

Kòd Konstriksyon ak Enfòmasyon sou Enspeksyon
9056

III. PLAN AK SOUMISYON OBLIJE POU KONSTRUKSYON AN VIL LA

Lè yo mande pou desen ki gen tenm oswa sele, yo dwe prezante yon kopi elektwonik sou aplikasyon pou yon pèmi konstriksyon. Tou depan de dimansyon pwojè a, tout enfòmasyon sa yo ka pa re... li piplis..

Kòd Konstriksyon ak Enfòmasyon sou Enspeksyon
9141

II. Achitèk ak enjenyè

Yo pral mande desen achitekti oswa jeni an akò ak Règleman sou Egzijans pou Desen Koupe oswa Sele. Ou ka jwenn yon kopi règleman sa a nan Depatman Code En... li piplis..

Kòd Konstriksyon ak Enfòmasyon sou Enspeksyon
17397

I. KÒD AK ESTANDA APLIKAB

Vil Sevierville te adopte kòd oswa estanda sa yo: Kòd Entènasyonal Konstriksyon, 2021 Edisyon Kòd Entènasyonal Rezidans, 2018 Edisyon Kòd Entènasyonal Gaz Gaz, 2021 Edit... li piplis..

Ranfòsman Kòd
43952

Kòd Konstriksyon ak Enfòmasyon sou Enspeksyon

Sa a se yon gid enfòmasyon sèlman epi li fèt pou itilize pa endistri bilding, devlopè ak pwopriyetè pwopriyete. Gid sa a gendwa gen ladan oswa pa gen tout egzijans Vil Sevier... li piplis..

Ranfòsman Kòd
24819

Enfòmasyon sou bilding ak devlopman

Referans sa a gen entansyon kòm yon gid pou ede kontraktè, devlopè ak pwopriyetè pwopriyete nan jwenn apwobasyon ak pèmi pou pwojè yo te planifye nan Vil Sevierville.  ... li piplis..

Paj Landing
4337

Enfòmasyon Piblik
9533

Enfòmasyon Piblik

Vil la bay plizyè fason pou entèraksyon ak rezidan vil yo ak medya yo, bay enfòmasyon epi reponn a demann yo. Anplis sitwèb vil la, yon enpòtan medya sosyal pres... li piplis..

Rezo Sosyo
7877

X

Depatman Lapolis Sevierville         li piplis..

Medya Sosyal - SPD
5306

X

Depatman Lapolis Sevierville li piplis..

Rezilta 91 - 120 nan 212