Vil Sevierville - Logo

Achiv chak mwa

fevriye 2015

Byenveni nan paj Achiv nou an. Nan paj sa a ou pral jwenn yon total de 212 nan atik nou yo divize an Mwa ak Ane.
Achiv sa a kapab sèlman montre dosye ki soti nan atik ki te kreye depi sit sa a te kòmanse nan mwa Out 2010.
Rezo Sosyo
8215

Facebook

Vil Sevierville Sant Konvansyon Fòm ak Ayewobik Depatman Ponpye Gòlf Depatman Lapolis Travo Piblik Dlo ak Egou Sevierville Pak ak Rekreyasyon li piplis..

Medya Sosyal - SPD
5144

Facebook

Depatman Lapolis li piplis..

Travay
61893

Job ouvèti

Sevierville, Tennessee se pi gwo vil ak Syèj Konte Sevier County, TN epi li sitiye apeprè 30 mil nan Sidès anba lavil Knoxville ak 10 mil de par nasyonal ki pi vizite a. li piplis..

Travay
4053

Sevierville Job Openings

Sevierville, Tennessee se pi gwo vil ak Syèj Konte Sevier County, TN epi li sitiye apeprè 30 mil nan Sidès anba lavil Knoxville ak 10 mil de par nasyonal ki pi vizite a. li piplis..

Travay
12607

Asirans, retrèt ak benefis yo

Vil Sevierville ofri yon pake avantaj pou anplwaye aplentan yo. Avantaj sa yo gen ladan asirans medikal ak dantè peye, asirans vi, andikap a kout tèm, ak jou ferye peye. Sou... li piplis..

Travay
11721

Anplwayè Opòtinite

Vil Sevierville konsidere aplikan yo pou tout pozisyon san yo pa konsidere ras, koulè, relijyon, kwayans, sèks, orijin nasyonal, laj, andikap, sitiyasyon sivil oswa veteran, oryantasyon seksyèl, ... li piplis..

Taks sou
8454

Taks sou byè

$100 chak ane - Taks Privilèj Beer soti nan chak moun, konpayi, sosyete, konpayi an aksyon, sendika oswa asosyasyon nan vil Sevierville ki magazen, vann, distribye oswa fabrike. li piplis..

Taks sou
11258

Taks Ospitalite

Enfòmasyon sou Taks Ospitalite Taks Lojman – (3%) Taks sa a se 3% nan lajan taksab nèt chak mwa ki soti nan nenpòt otèl, motèl, kabin, elatriye, oswa sa ki okipe pa pasajè pou yon peryòd ki mwens pase.... li piplis..

Taks sou
11610

Taks biznis

Vil Sevierville gen otorizasyon pou kolekte yon taks sou privilèj pou fè yon biznis nan limit vil la. Nenpòt pwopriyetè biznis sijè a taks la dwe anrejistre ak vil la, peye appr la... li piplis..

Taks sou
14216

Taks sou lavant yo

(9.75%) Revni taks sou lavant yo dekonpoze ak debouse jan sa a: 7% pou Eta Tennessee 1.50% pou Sistèm Lekòl Sevier County 1.25% pou Vil Sevierville. li piplis..

Taks sou
15117

Taks sou pwopriyete

$0.4254 santim/san dola nan valè evalye – Taks sou pwopriyete se yon taks sou sèten kalite richès: pwopriyete reyèl ak pwopriyete pèsonèl. Pousantaj taks la aplike nan yon evalyasyon sou valè taks la li piplis..

Taks Ospitalite
8549

FAQ

Ki sa ki se taks ospitalite? + Touris se prensipal chofè ekonomik pou Sevierville ak Konte Sevier. Pandan plizyè ane, Vil Sevierville te fè efò pou ogmante touris li piplis..

Taks Ospitalite
3911

Poukisa mwen dwe ranpli deklarasyon an sou Entènèt?

Menm jan ak anpil gouvènman ak sèvis piblik, tankou Eta Tennessee, Vil la ap fè tranzisyon nan plis sistèm otomatik pou amelyore efikasite epi redwi depans fonksyònman yo. ... li piplis..

Taks Ospitalite
3835

Taks Ospitalite
3644

Èske taks la diminye salè biznis mwen an?

Non, tout twa kalite taks Ospitalite yo sanble ak taks sou lavant leta a paske yo se yon pasaj nan kliyan an. Taks yo ta dwe parèt sou resi a kòm yon taks separe, kolekte f... li piplis..


Taks Ospitalite
3851

Si biznis mwen an oblije remèt plis pase yon kalite taks, èske mwen oblije ranpli yon fòm apa pou chak kalite?

Wi. Biznis ou a pral mete kanpe ak sèvis ki nesesè yo ranpli epi chwazi nan. Si w santi sèvis sa yo pa konfigirasyon kòrèkteman lè w konekte pou w wè kont ou ak enfòmasyon w, tanpri c... li piplis..

Taks Ospitalite
3571

Si mwen posede plis pase yon biznis ki oblije remèt taks, èske mwen oblije voye yon chèk separe pou chak kote?

Non. Sa a se nan diskresyon moun ki peye taks la. Tout montan peman yo dwe egal a montan total ki dwe pou yon kontribyab patikilye, epi yo dwe egal montan total pou tout fòmilè yo soumèt pou peye.... li piplis..

Taks Ospitalite
3720

Kisa mwen ta dwe fè si mwen te kòmanse chaje taks la nenpòt moman apre 1ye jiyè?

Taks restoran ak taks amizman yo te enpoze sou tout lavant taksab apati 1ye jiyè 2013. Taks la dwe bay vil la pou tout lavant taksab apati dat sa a, kèlkeswa si ou pa kolekte.... li piplis..

Taks Ospitalite
3777

Kisa k ap pase si mwen pa fè peman taks obligatwa a?

Refize yon operatè pou kolekte oswa remèt taks la oswa refi volontè yon achtè pou peye taks ki enpoze a se deklare kòm ilegal epi yo pral pini lè yo kondane ak yon amann ki pa nan e.... li piplis..

Taks Ospitalite
3884

Konbyen tan mwen bezwen kenbe dosye mwen yo?

Tout biznis ki responsab pou kolekte ak peman taks sa yo dwe kenbe ak prezève tout dosye ki pwouve peman taks sa yo pou yon minimòm twa (3) ane. Anrejistrè vil la ap gen t... li piplis..

Taks Ospitalite
3922

Ki kote mwen voye peman taks mwen an?

Tanpri voye peman taks ou a bay: City of Sevierville Taxes PO Box 5500 Sevierville, TN 37864-5500... li piplis..

Taks Ospitalite
3588

Taks Ospitalite
3555

Kisa k ap pase si yo resevwa peman mwen apre 20yèm jou mwa a?

Yo pral konsidere kach lapòs lè peman yo voye pa lapòs atravè USPS. Vil la rezève dwa pou fè swivi si li pa klè si yo te eseye fè yon peman alè sou non taxpa a.... li piplis..

Taks Ospitalite
3686

Kisa k ap pase si yo soumèt fòm taks mwen an apre 20yèm mwa a?

Tout fòm ki soumèt apre 20 mwa a konsidere kòm delenkan epi yo pral sijè a penalite aplikab ak enterè, jan yo jwenn nan chak nan lwa yo ki sitiye sou sitwèb vil la ww... li piplis..

Taks Ospitalite
3632

Ki lavant ki egzante de taks sou lojman?

Nenpòt lojman rete rezève pou plis pase 30 jou nan yon sèl fwa; nenpòt lavant nwit ke òganizasyon sa yo te achte yon sètifika egzansyon valab pa Depatman Reven Tennessee.... li piplis..

Taks Ospitalite
3541

Ki lavant ki sijè a taks sou lojman?

Enstitisyon lojman (otèl, lotèl, resorts, kabin, motèl, tèren kan, kan touris, elatriye) ki sitiye nan limit vil yo ki bay moun oswa moun ki pase nwit pou akomodasyon. ... li piplis..

Taks Ospitalite
3454

Ki lavant ki egzante de taks amizman an?

Jwe sou machin ladrès oswa chans ki opere ak pyès monnen yo egzante de dispozisyon taks sa a, ansanm ak òganizasyon charitab, enstitisyon edikasyon, oswa òganizasyon relijye. Pou plis detay... li piplis..

Taks Ospitalite
3434

Ki lavant ki sijè a taks amizman an?

Nenpòt teyat, konpetisyon atletik, egzibisyon, montre, pwodiksyon, pèfòmans, konsè, resital, sirk, kanaval, aji, ekspozisyon, konferans, nayklib, dans, restavèk ta dwe kolekte taks amizman an.... li piplis..

Taks Ospitalite
3640

Ki lavant ki egzante de taks restoran an?

Egzanpsyon Seksyon 5-904 Taks Privilèj Restoran- Dispozisyon chapit sa a pa dwe aplike pou manje ki prepare pou yo sèvi nan legliz, lekòl, sant pou granmoun aje, oswa mezon retrèt, ak nan ... li piplis..

Rezilta 121 - 150 nan 212