Vil Sevierville - Logo

Rapòte yon Nimewo

Voye imèl pou rapòte yon pwoblèm bay Vil Sevierville isit la

Rapòte yon pwoblèm oswa fè yon demann sèvis.

Konekte ak nou

Rete konekte ak Vil la sou Facebook ak X.

Anplwayè Opòtinite

Vil Sevierville konsidere aplikan yo pou tout pozisyon yo san konsiderasyon ras, koulè, relijyon, kwayans, sèks, orijin nasyonal, laj, andikap, eta sivil oswa veteran, oryantasyon seksyèl, oswa nenpòt lòt estati legalman pwoteje. Vil Sevierville se yon anplwayè opòtinite egal.

Yo ka jwenn aplikasyon pou travay nan Sevierville City Hall. Pozisyon k ap aplike pou yo dwe espesifye sou aplikasyon an ak/oswa rezime. Si w ap aplike pou plis pase yon pozisyon, ou dwe soumèt yon aplikasyon ak/oswa rezime pou chak travay espesifik. Aplikasyon yo ap kenbe aktif pou sis mwa.

Chak anplwaye potansyèl, kòm yon pati nan òf kondisyonèl pou travay la, dwe sibi yon chèk kriminèl ak yon chèk dosye kondwi, ki fèt pa Depatman Lapolis Vil Sevierville. Yon doktè ki gen lisans dwe bay chak moun yon egzamen medikal/fizik, ki pral gen ladan l yon tès depistaj dwòg/alkòl ak yon tès depistaj miskilè-skelèt. Gen lòt egzamen ak tès depistaj ki nesesè selon travay w ap aplike a. Se vil la ki pral peye frè egzamen sa yo.

Vil Sevierville pa fè diskriminasyon sou baz sèks oswa andikap nan pwogram oswa aktivite li yo dapre Lwa Piblik 93-112 oswa 101-336. Vil Sevierville pa fè diskriminasyon ki baze sou ras, koulè, orijin nasyonal nan pwogram federal oswa leta patwone, dapre Tit VI Lwa sou Dwa Sivil 1964 (42 USC 2000d.) Vil Sevierville se yon espas travay san dwòg.

Dènye Nouvèl

Evènman k ap vini

15 Avril
Reyinyon Komisyon Konsèy Byè
Dat 04.15.2024 11: 30 am
15 Avril
Atelye BMA
Dat 04.15.2024 3: 30 pm
15 Avril
16 Avril
Reyinyon PBA
Dat 04.16.2024 2: 00 pm
2 Me
Reyinyon Komisyon Planifikasyon yo
Dat 05.02.2024 5: 00 pm

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506

Kalandriye vil la