Vil Sevierville - Logo

Plent ADA

Youn nan responsablite Biwo ADA Vil Sevierville se resevwa ak mennen ankèt sou plent yo. Objektif pwosedi plent lan se pou bay yon mekanis pou rezoud pwoblèm diskriminasyon nan nivo lokal, olye pou mande pou plent lan sèvi ak rezolisyon nan nivo eta oswa federal.

Pwosedi pou plent ADA a etabli pou satisfè egzijans Lwa 1990 sou Ameriken andikape yo. Nenpòt moun ki vle pote yon plent ki akize diskriminasyon sou baz andikap nan pratik ak règleman travay oswa bay sèvis, aktivite, ka itilize li. pwogram, oswa benefis pa Vil Sevierville.

Plent lan ta dwe alekri, si sa posib, epi li ta dwe genyen enfòmasyon sou swadizan diskriminasyon an ki gen ladan non, adrès, nimewo telefòn moun ki pote plent lan ak kote, dat, ak deskripsyon sitiyasyon an. Lòt mwayen pou depoze plent, tankou entèvyou pèsonèl oswa yon anrejistreman plent la ap disponib pou moun ki andikape yo si yo mande yo.

Règleman Tit II pa presize pwosedi pou pwosedi doleyans la. Vil Sevierville itilize yon pwosedi doleyans ki deja an plas.

Pou telechaje Règleman sou Diskriminasyon andikape Vil Sevierville ak fòm plent (pdf), Klike sou lyen ki anba yo:

pdf ADA Règleman Diskriminasyon Enfimite (374 KB)

pdf Fòm Demann Akomodasyon ADA (31 KB)

Ou ka sèvi ak lyen ki anba a tou pou itilize Fòm sou Entènèt la:

Règleman ADA sou Diskriminasyon andikape ak Fòm Doleyans sou Entènèt

Plent yo ta dwe soumèt pa plent lan ak/oswa yon reprezantan yo pi vit posib, men pa pita pase 60 jou kalandriye apre swadizan vyolasyon an.

Soumèt plent yo bay:

Lucas Munasque
Asistan Travo Piblik Manadjè Pwojè/Kowòdonatè ADA
310 Robert Henderson Road
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.429.4567
Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.

Kontakte Nou

Kowòdonatè ADA, Lucas Munasque, Asistan Manadjè Pwojè

Michael Sampson, Kowòdonatè Travo Piblik

Bob Moncrief, Manadjè Sèvis Santral/Manadjè Pwojè

Rebecca Nowak, Koòdonatè Risk

Kristi Ward, Manadjè Resous Imèn

David Curd, Manadjè Etablisman

Charles Valentine, Building Ofisyèl

Barbara Mattern, Dlo/Egou

Beth Penland, Pak ak Rekreyasyon

Trudy Rioza, Lapolis

JC Green, Dife

Sara Duncan, Finans

John sullivan, Sant Konvansyon/Gòlf

120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.453.5504