Vil Sevierville - Logo

Règleman ADA yo

Piblikasyon vil Sevierville dwe genyen enfòmasyon pou kontakte pou kesyon oswa demann pou aranjman konsènan pwogram ki koresponn lan. Yo dwe itilize lang ki estanda.

Gen yon pwosedi fòmèl "Demann pou Akomodasyon" epi gen enfòmasyon ki disponib sou sitwèb Vil Sevierville. Pwosedi sa a ede fè modifikasyon rezonab nan pwogram yo pou yo ka aksesib pou tout moun. Pou telechaje yon PDF Règleman sou Diskriminasyon Enfimite Vil Sevierville klike sou lyen ki anba a:

pdf Fòm Demann Akomodasyon ADA (31 KB)

Oswa ou ka itilize fòm sou Entènèt la lè w klike sou lyen ki anba a:

Fòm Demann sou Entènèt ADA Akomodasyon

Sesyon fòmasyon yo fèt regilyèman nan Depatman Vil yo, pou yo ka edike anplwaye yo sou yo resevwa demann epi fè modifikasyon apwopriye nan pwogram ak sèvis yo pou asire kominikasyon efikas. Pwosedi sa a etabli tan ki nesesè pou demann yo. Ou ka fè demann pou èd ak sèvis oksilyè tou pa telefòn oswa imèl.

Gen yon pwosedi fòmèl “Grievance” an plas epi fòm yo disponib sou sitwèb Vil Sevierville. Pwosedi sa a bay sitwayen yo rekou si demann pou akomodasyon yo pa rezoud ak satisfaksyon sitwayen yo.

pdf ADA Règleman Diskriminasyon Enfimite (374 KB)

Oswa ou ka itilize fòm sou Entènèt la lè w klike sou lyen ki anba a:

Règleman ADA sou Diskriminasyon andikape ak Fòm Doleyans sou Entènèt

Kontakte Nou

Kowòdonatè ADA, Lucas Munasque, Asistan Manadjè Pwojè

Michael Sampson, Kowòdonatè Travo Piblik

Bob Moncrief, Manadjè Sèvis Santral/Manadjè Pwojè

Rebecca Nowak, Koòdonatè Risk

Kristi Ward, Manadjè Resous Imèn

David Curd, Manadjè Etablisman

Charles Valentine, Building Ofisyèl

Barbara Mattern, Dlo/Egou

Beth Penland, Pak ak Rekreyasyon

Trudy Rioza, Lapolis

JC Green, Dife

Sara Duncan, Finans

John sullivan, Sant Konvansyon/Gòlf

120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.453.5504