Vil Sevierville - Logo

Nouvo Portal Kliyan

Nou kontan pataje nouvo pòtal kliyan ak manm nou an. Nou espere ke ou pral jwi nouvo sit la ak kapasite amelyore ak yon koòdone itilizatè zanmitay. Klike sou imaj pou lyen.

Pwogram Tree Forever

Depatman Pak ak Rekreyasyon Sevierville ofri w twa fason pou onore moun ou renmen yo lè w mete pye bwa sou teren piblik nan vil Sevierville. Chèche moun ou renmen an ak kat entèaktif nou an.

Klas Aerobic

Rete anfòm ak amizan, klas gwoup ki fèt pou ton ak boule kalori.

Rapòte yon Nimewo

Voye imèl pou rapòte yon pwoblèm bay Vil Sevierville isit la

Rapòte yon pwoblèm oswa fè yon demann sèvis.

Klas Aerobic

Tcheke orè ayewobik me ak jen nou yo isit la.

Tcheke nou an Jiyè orè aerobic. Enskri sou entènèt.

Sant Bowling

Tcheke tout Sant Bowling nou an gen pou ofri isit la Tcheke tout nou yo Sant Bowling te ofri.

Pwogram Tree Forever

Onore oswa sonje yon moun ou renmen avèk pwogram inik Memorial Tree nou an isit la. Onore oswa sonje yon moun ou renmen ak inik nou an Pwogram Tree Forever.

Byenveni nan Sevierville Parks & Recreation

Etabli an 1974; Depatman Pak ak Rekreyasyon Vil Sevierville te ganyan anpil pak ak prim rekreyasyon nan Eta Tennessee. Depatman an jere Sant Kominotè Sevierville, Sant Sivik Sevierville, Family Aquatics Center. anpil pak vil yo, pwopriyete piblik yo, mwayen dwa pou yo pase ak peyaj lari nan anba lavil Sevierville. Depatman an responsab tou pou jesyon ak antretyen Greenway System vil la, pwogram Urban Forestry/Tree City USA, Welcome Signs, mentni pwogram ekleraj Winterfest vil la epi li bay koupe ak amenajman jaden pou pifò enstalasyon Vil la. Depatman an kenbe apeprè 175 kawo tè pwopriyete piblik atravè tout vil la. Anplwaye a ofri anpil pwogram rekreyasyon tou pou tout ane a. Nan 2018; yo te apwouve yon Plan Direktè pou douz ane; ki te lakòz etablisman yon Fondasyon Pak ak Rekreyasyon ak objektif pou elaji enstalasyon ak pwogram avanse pou itilize sous finansman prive ak piblik.

 Mizajou sou Gwo ​​Pwojè ak Aktivite FY2023

 

 

Aplikasyon ak Gid pou Elijiblite pou Siy Landmark Istorik

Pwopriyete enpòtan Sevierville rakonte istwa enpòtan ki gen siyifikasyon pou tout Rezidan Sevierville, kèlkeswa kote yo rete. 

Yon pwopriyete/zòn enpòtan Sevierville ka: 

  • Fè kote yon evènman ki te gen yon enpak enpòtan sou istwa Sevierville an jeneral. 
  • Fè pwopriyete ki pi fòtman asosye ak yon figi enpòtan Sevierville nan Konte Sevier ak oswa istwa Tennessee.
  • Bay yon ilistrasyon eksepsyonèl sou yon gwo tèm oswa tandans nan istwa Sevierville an jeneral. 
  • Fè yon egzanp eksepsyonèl nan yon style achitekti oswa devlopman enpòtan nan jeni. 
  • Fè pati yon gwoup pwopriyete kolektif ki ansanm fòme yon distri istorik. 
  • Fè yon pwopriyete ki ka bay enfòmasyon akeyolojik enpòtan nasyonalman. 
  • Pou w elijib pou yon Siy Landmark Istorik; yon Estrikti/Bilding oswa yon Evènman dwe te bati oswa yon evènman kontinye pou yon minimòm de 50 ane. 

Tanpri sonje gen espas ki limite ki disponib nan zòn orijinal Downtown Streetscapes kote siy yo ka mete. Si w ap konsidere aplike pou yon Siy Landmark Istorik nan zòn Streetscapes, tanpri al gade kat jeyografik ki tache nan aplikasyon an.

  pdf Fom aplikasyon (2.20 MB)

Plan Mèt Pak & Rekreyasyon

Depatman Pak ak Rekreyasyon Sevierville fèk konplete yon Plan Direktè 2018-2030.

  pdf Mèt Plan (24.09 MB)

Code of Conduct

Kòd Konduit sa a ap aplike pou Konplèks Minisipal Vil Sevierville, Pak Vil la, Pye Pye ak/oswa Vèt Vèt, ak nenpòt ak tout lòt teren ak enstalasyon ki anba operasyon ak kontwòl Vil Sevierville.

  pdf Kòd Konduit pou enprime (241 KB)

  pdf Òdonans Kòd Konduit (79 KB)

Li plis: Kòd Konduit

Sevierville's PetSafe Unleashed Dog Park

dogpark 300

  pdf Bwochi Pak Chen Unleashed (5.25 MB)

Nan gran ouvèti Sevierville's Unleashed PetSafe Dog Park, Majistra Bryan Atchley te deklare 13 me "Jounen PetSafe nan Sevierville" pandan plizyè douzèn rezidan yo te asiste pou yo ka wè premye pak la.
Pak pou chen an pral ouvri Dawn to Dusk chak jou.

Etablisman an ofri zòn separe gwo ak ti chen, ekipman pou chen ladrès, dlo, lonbraj, kamera obsèvasyon, koneksyon Wi-Fi, ban ak yon pakin deziyen/zon pou pakin andikape. Tout bèt kay dwe pran vaksen jan lwa Vil la ak Eta a egzije sa.

Èske pak chen an sekirite?


Li plis: PetSafe Sevierville a...

Komite Pak ak Rekreyasyon

De komite aji kòm konseye nan Depatman Pak ak Rekreyasyon. Komite Konsiltatif Sevierville Parks and Recreation Services ak Sevierville Parks and Recreation Foundation komite se manm sitwayen yo nonmen Konsèy Majistra a ak Aldermen yo.

Li plis: Komite Pak ak Rekreyasyon

Dekouvri sekrè ki pi byen kenbe Sevierville a!

Burchfiel Grove ak Arboretum se yon Chen Zanmitay Trail nan Smokies yo! Aprann plis isit la.

Rapò chak mwa

Yo prezante Rapò Mansyèl Depatman yo bay Konsèy Majistra ak Echye yo.

Li plis: Rapò chak mwa

Aksè nan

Depatman Pak ak Rekreyasyon an pral fè tout efò posiblite pou akomode nenpòt moun ki vle jwenn aksè nan nenpòt etablisman ki gen ladan Aparèy pou tande ADA Apwouve. Pou jwenn asistans pou jwenn aksè, tanpri rele 865-453-5441.

Kontakte Nou

Bob Parker, Direktè

120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.453.5441

Kalandriye Parks & Rec

Asosyasyon Nasyonal Rekreyasyon ak Pak - Logo

Asosyasyon Rekreyasyon ak Pak Tennessee - logo