Vil Sevierville - Logo

Sant kominotè Sevierville

sant kominotè 300Sant Kominotè Sevierville se yon etablisman piblik ki gen plizyè objektif, ki ofri pwogram lwazi konplè ak zòn aktivite. Bilding lan gen ladan yon sant bowling, jimnazyòm, sant Fitness, natatorium, sal aerobic, zòn monte bisiklèt, tribinal rakètbòl ak sal reyinyon. Zòn deyò yo enkli yon santye pou mache, lakou rekreyasyon, zòn piknik ak gazebo.

Espas Reyinyon yo

Jimnazyòm
7,200 pye kare (plen jimnazyòm)
3,600 pye kare (1/2 jimnazyòm)
Kapasite: 700 - 800 style teyat, 500 style bankè, 500 style salklas
To Orè: $40.00 pou chak èdtan 1/2; $70.00 pou chak èdtan plen

Sal reyinyon
Kapasite: 40 moun 
To Rezidan Pa èdtan: $14.00 pa èdtan / To ki pa rezidan $17.50 pou chak èdtan

Sal konferans
Kapasite: 8-10 moun 
To Rezidan Pa èdtan: $14.00 pa èdtan / To ki pa rezidan $17.50 pou chak èdtan

Abri piknik
6 abri piknik ki disponib nan pak vil yo
Kapasite: 50 moun; gri yo bay, pa gen elektrisite ak/oswa dlo.
Enstalasyon twalèt yo disponib nan kèk kote.
To Orè: $17.00 pou chak èdtan.

Pou plis enfòmasyon oswa pou rezève youn nan espas reyinyon nou yo, tanpri rele 865-453-5441.

Lòt espas reyinyon ki disponib nan la Sant Sivik Sevierville.

Code of Conduct

Kòd Konduit sa a ap aplike pou Konplèks Minisipal Vil Sevierville, Pak Vil la, Pye Pye ak/oswa Vèt Vèt, ak nenpòt ak tout lòt teren ak enstalasyon ki anba operasyon ak kontwòl Vil Sevierville.

  pdf Kòd Konduit pou enprime (241 KB)

  pdf Òdonans Kòd Konduit (79 KB)

Li plis: Kòd Konduit

Pousantaj manm

Pousantaj manm nan sant kominotè:

Pousantaj GOLD yo enkli: Baskètbòl, Sant Fòm, Pisin, Klas Aerobic ILIMITE ak Sant Akwatik pou Fanmi.

Pousantaj SILVER yo enkli: Basketball, Fitness Center ak Pool.

 Pousantaj rezidan yo Pou granmoun Timoun/Grandye
Chak jou $7.00 $7.00
Anyèl GOLD $270.00 $252.00
Mansyèl GOLD Kontinyèl (Pa Mwa) $22.50 $21.00
Anyèl SILVER  $162.00 $144.00
Chak mwa SILVER Kontinyèl (pa mwa) $13.50 $12.00
Baskètbòl sèlman (chak jou) $3.50 3.50
Sal reyinyon (pa èdtan) $14.00 $14.00
Anyèl GOLD Family Pass (4) $373.50
Mansyèl GOLD Kontinyèl (Pa mwa) Family Pass (4) $31.13
Anyèl SILVER Family Pass (4) $265.50
Chak mwa SILVER Kontinyèl (pa mwa) Family Pass (4) $22.13

 

 Pousantaj ki pa rezidan yo Pou granmoun Timoun/Grandye
Chak jou $7.00 $7.00
Anyèl GOLD $300.00 $280.00
Mansyèl GOLD Kontinyèl (Pa Mwa) $25.00 $23.33
Anyèl SILVER  $180.00 $160.00
Chak mwa SILVER Kontinyèl (pa mwa) $15.00 $13.33
Baskètbòl sèlman (chak jou) $3.50 $3.50
Sal reyinyon (pa èdtan)  $17.50 $17.50
Anyèl GOLD Family Pass (4) $415.00
Mansyèl GOLD Kontinyèl (Pa mwa) Family Pass (4) $34.58
Anyèl SILVER Family Pass (4) $295.00
Chak mwa SILVER Kontinyèl (pa mwa) Family Pass (4) $24.58

 

*Family Pass se sèlman pou chèf fanmi an, mari oswa madanm li ak timoun ki depandan ki poko gen 18 an (sòf si timoun nan se yon etidyan kolèj aplentan ki verifye ki gen yon kantite kou 12 èdtan kredi, kote yo ka konsidere timoun nan. yon depandan sèlman jiska laj 21). Chak lòt manm fanmi ki kalifye plis pase (4) kat manm dwe peye yon frè adisyonèl $10. 

Orè

Lendi-Vandredi
6:00 am-8:30 pm

Samdi
8: 00-5: 00pm

Dimanch
1pm-5pm

Aksè nan

Depatman Pak ak Rekreyasyon an pral fè tout efò posiblite pou akomode nenpòt moun ki vle jwenn aksè nan nenpòt etablisman ki gen ladan Aparèy pou tande ADA Apwouve. Pou jwenn asistans pou jwenn aksè, tanpri rele 865-453-5441.

Kontakte Nou

Bob Parker, Direktè

120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.453.5441

Asosyasyon Nasyonal Rekreyasyon ak Pak - Logo

Asosyasyon Rekreyasyon ak Pak Tennessee - logo