Vil Sevierville - Logo

Pousantaj manm

Pousantaj manm nan sant kominotè:

Pousantaj GOLD yo enkli: Baskètbòl, Sant Fòm, Pisin, Klas Aerobic ILIMITE ak Sant Akwatik pou Fanmi.

Pousantaj SILVER yo enkli: Basketball, Fitness Center ak Pool.

 Pousantaj rezidan yo Pou granmoun Timoun/Grandye
Chak jou $7.00 $7.00
Anyèl GOLD $270.00 $252.00
Mansyèl GOLD Kontinyèl (Pa Mwa) $22.50 $21.00
Anyèl SILVER  $162.00 $144.00
Chak mwa SILVER Kontinyèl (pa mwa) $13.50 $12.00
Baskètbòl sèlman (chak jou) $3.50 3.50
Sal reyinyon (pa èdtan) $14.00 $14.00
Anyèl GOLD Family Pass (4) $373.50
Mansyèl GOLD Kontinyèl (Pa mwa) Family Pass (4) $31.13
Anyèl SILVER Family Pass (4) $265.50
Chak mwa SILVER Kontinyèl (pa mwa) Family Pass (4) $22.13

 

 Pousantaj ki pa rezidan yo Pou granmoun Timoun/Grandye
Chak jou $7.00 $7.00
Anyèl GOLD $300.00 $280.00
Mansyèl GOLD Kontinyèl (Pa Mwa) $25.00 $23.33
Anyèl SILVER  $180.00 $160.00
Chak mwa SILVER Kontinyèl (pa mwa) $15.00 $13.33
Baskètbòl sèlman (chak jou) $3.50 $3.50
Sal reyinyon (pa èdtan)  $17.50 $17.50
Anyèl GOLD Family Pass (4) $415.00
Mansyèl GOLD Kontinyèl (Pa mwa) Family Pass (4) $34.58
Anyèl SILVER Family Pass (4) $295.00
Chak mwa SILVER Kontinyèl (pa mwa) Family Pass (4) $24.58

 

*Family Pass se sèlman pou chèf fanmi an, mari oswa madanm li ak timoun ki depandan ki poko gen 18 an (sòf si timoun nan se yon etidyan kolèj aplentan ki verifye ki gen yon kantite kou 12 èdtan kredi, kote yo ka konsidere timoun nan. yon depandan sèlman jiska laj 21). Chak lòt manm fanmi ki kalifye plis pase (4) kat manm dwe peye yon frè adisyonèl $10.