Vil Sevierville - Logo

Lwa ADA-

Vil Sevierville angaje nan yon politik aksesiblite total ak non-diskriminasyon nan pwovizyon nenpòt aktivite biznis. Vil la pran angajman pou l kenbe entansyon ak lespri Lwa Ameriken andikape yo (ADA) ak Seksyon 504 Lwa Reyabilitasyon 1973, ki entèdi diskriminasyon sou baz andikap nan admisyon, aksè nan, oswa operasyon nan pwogram Vil la. , sèvis oswa aktivite, nan tout mezi posib. Chak anplwaye Vil la responsab pou travay ansanm pou atenn objektif sa a.

Vil Sevierville pral konplete yon evalyasyon pwòp tèt ou pou konfòmite ak ADA/504 nan kad yon Pwojè Aksè Piblik. Doktè yo dwe adrese nan evalyasyon pwòp tèt ou yo enkli:

  • Revizyon Règleman ak Pratik
  • Evalyasyon Kominikasyon
  • Sondaj Achitekti
  • Pwogram ak Aksè nan Etablisman

  pdf Sevierville ADA Oto-Evalyasyon ak Plan Tranzisyon (Final) (34.02 MB)

Kontakte Nou

Kowòdonatè ADA, Lucas Munasque, Asistan Manadjè Pwojè

Michael Sampson, Kowòdonatè Travo Piblik

Bob Moncrief, Manadjè Sèvis Santral/Manadjè Pwojè

Rebecca Nowak, Koòdonatè Risk

Kristi Ward, Manadjè Resous Imèn

David Curd, Manadjè Etablisman

Charles Valentine, Building Ofisyèl

Barbara Mattern, Dlo/Egou

Beth Penland, Pak ak Rekreyasyon

Trudy Rioza, Lapolis

JC Green, Dife

Sara Duncan, Finans

John sullivan, Sant Konvansyon/Gòlf

120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.453.5504