Vil Sevierville - Logo

Fòm Demann Dosye Piblik yo

Klike la a pou Règleman sou Dosye Piblik yo

Tanpri klike sou la pou w ranpli fòm Demann Dosye Piblik la.

 

PWOLIK DOSYE PUBLIK POU Vil Sevierville, TN

Dapre Kòd Tenn. Ann. § 10-7-503(g), Konsèy Majistra ak Aldermen yo adopte Règleman Piblik Dosye Piblik yo pou Vil Sevierville, TN pou bay aksè ekonomik ak efikas nan dosye piblik yo jan yo prevwa anba Lwa sou Dosye Piblik Tennessee yo ( “TPRA”) nan Tenn. Code Ann. § 10-7-501, et seq.

TPRA a prevwa ke tout dosye eta, konte ak minisipal yo dwe, tout tan pandan lè travay yo, dwe ouvri pou nenpòt sitwayen nan eta sa a enspeksyon pèsonèl, epi moun ki responsab dosye yo pa dwe refize okenn sitwayen dwa enspeksyon sa yo, sof si otreman lalwa eta a bay. Gade Tenn. Code Ann. § 10-7-503(a)(2)(A). An konsekans, yo sipoze dosye piblik Vil Sevierville, TN yo louvri pou enspeksyon sof si lalwa prevwa yon lòt jan.

Gade tout politik la

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506