Vil Sevierville - Logo

Enfòmasyon Tit VI

Vil Sevierville respekte tout lwa dwa sivil federal ak leta aplikab yo, ki gen ladann men se pa sa sèlman Tit VI Lwa sou Dwa Sivil 1964 (42 USC 2000e.), epi Vil la pa fè diskriminasyon ki baze sou ras, koulè, sèks, relijyon, laj oswa orijin nasyonal la. Akòz soumèt yon repons pou demann sa a, moun ki soumèt yo dakò pou yo konfòme yo ak menm règleman sou non diskriminasyon an.

pdf Enfòmasyon Tit VI (189 KB)

 

Espesifikasyon òf

 

Kontakte Nou

Tracy Baker, Asistan Administratè Vil la

120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.453.5504

Orè

Lendi - Vandredi
8: 00am - 5: 00pm