Vil Sevierville - Logo

Achiv chak mwa

2015

Byenveni nan paj Achiv nou an. Nan paj sa a ou pral jwenn yon total de 347 nan atik nou yo divize an Mwa ak Ane.
Achiv sa a kapab sèlman montre dosye ki soti nan atik ki te kreye depi sit sa a te kòmanse nan mwa Out 2010.
Taks Ospitalite
4164

Poukisa mwen dwe ranpli deklarasyon an sou Entènèt?

Menm jan ak anpil gouvènman ak sèvis piblik, tankou Eta Tennessee, Vil la ap fè tranzisyon nan plis sistèm otomatik pou amelyore efikasite epi redwi depans fonksyònman yo. ... li piplis..

Taks Ospitalite
4004

Taks Ospitalite
3803

Èske taks la diminye salè biznis mwen an?

Non, tout twa kalite taks Ospitalite yo sanble ak taks sou lavant leta a paske yo se yon pasaj nan kliyan an. Taks yo ta dwe parèt sou resi a kòm yon taks separe, kolekte f... li piplis..


Taks Ospitalite
4025

Si biznis mwen an oblije remèt plis pase yon kalite taks, èske mwen oblije ranpli yon fòm apa pou chak kalite?

Wi. Biznis ou a pral mete kanpe ak sèvis ki nesesè yo ranpli epi chwazi nan. Si w santi sèvis sa yo pa konfigirasyon kòrèkteman lè w konekte pou w wè kont ou ak enfòmasyon w, tanpri c... li piplis..

Taks Ospitalite
3743

Si mwen posede plis pase yon biznis ki oblije remèt taks, èske mwen oblije voye yon chèk separe pou chak kote?

Non. Sa a se nan diskresyon moun ki peye taks la. Tout montan peman yo dwe egal a montan total ki dwe pou yon kontribyab patikilye, epi yo dwe egal montan total pou tout fòmilè yo soumèt pou peye.... li piplis..

Taks Ospitalite
3892

Kisa mwen ta dwe fè si mwen te kòmanse chaje taks la nenpòt moman apre 1ye jiyè?

Taks restoran ak taks amizman yo te enpoze sou tout lavant taksab apati 1ye jiyè 2013. Taks la dwe bay vil la pou tout lavant taksab apati dat sa a, kèlkeswa si ou pa kolekte.... li piplis..

Taks Ospitalite
3958

Kisa k ap pase si mwen pa fè peman taks obligatwa a?

Refize yon operatè pou kolekte oswa remèt taks la oswa refi volontè yon achtè pou peye taks ki enpoze a se deklare kòm ilegal epi yo pral pini lè yo kondane ak yon amann ki pa nan e.... li piplis..

Taks Ospitalite
4041

Konbyen tan mwen bezwen kenbe dosye mwen yo?

Tout biznis ki responsab pou kolekte ak peman taks sa yo dwe kenbe ak prezève tout dosye ki pwouve peman taks sa yo pou yon minimòm twa (3) ane. Anrejistrè vil la ap gen t... li piplis..

Taks Ospitalite
4081

Ki kote mwen voye peman taks mwen an?

Tanpri voye peman taks ou a bay: City of Sevierville Taxes PO Box 5500 Sevierville, TN 37864-5500... li piplis..

Taks Ospitalite
3778

Taks Ospitalite
3712

Kisa k ap pase si yo resevwa peman mwen apre 20yèm jou mwa a?

Yo pral konsidere kach lapòs lè peman yo voye pa lapòs atravè USPS. Vil la rezève dwa pou fè swivi si li pa klè si yo te eseye fè yon peman alè sou non taxpa a.... li piplis..

Taks Ospitalite
3867

Kisa k ap pase si yo soumèt fòm taks mwen an apre 20yèm mwa a?

Tout fòm ki soumèt apre 20 mwa a konsidere kòm delenkan epi yo pral sijè a penalite aplikab ak enterè, jan yo jwenn nan chak nan lwa yo ki sitiye sou sitwèb vil la ww... li piplis..

Taks Ospitalite
3814

Ki lavant ki egzante de taks sou lojman?

Nenpòt lojman rete rezève pou plis pase 30 jou nan yon sèl fwa; nenpòt lavant nwit ke òganizasyon sa yo te achte yon sètifika egzansyon valab pa Depatman Reven Tennessee.... li piplis..

Taks Ospitalite
3714

Ki lavant ki sijè a taks sou lojman?

Enstitisyon lojman (otèl, lotèl, resorts, kabin, motèl, tèren kan, kan touris, elatriye) ki sitiye nan limit vil yo ki bay moun oswa moun ki pase nwit pou akomodasyon. ... li piplis..

Taks Ospitalite
3613

Ki lavant ki egzante de taks amizman an?

Jwe sou machin ladrès oswa chans ki opere ak pyès monnen yo egzante de dispozisyon taks sa a, ansanm ak òganizasyon charitab, enstitisyon edikasyon, oswa òganizasyon relijye. Pou plis detay... li piplis..

Taks Ospitalite
3594

Ki lavant ki sijè a taks amizman an?

Nenpòt teyat, konpetisyon atletik, egzibisyon, montre, pwodiksyon, pèfòmans, konsè, resital, sirk, kanaval, aji, ekspozisyon, konferans, nayklib, dans, restavèk ta dwe kolekte taks amizman an.... li piplis..

Taks Ospitalite
3795

Ki lavant ki egzante de taks restoran an?

Egzanpsyon Seksyon 5-904 Taks Privilèj Restoran- Dispozisyon chapit sa a pa dwe aplike pou manje ki prepare pou yo sèvi nan legliz, lekòl, sant pou granmoun aje, oswa mezon retrèt, ak nan ... li piplis..

Taks Ospitalite
3733

Ki lavant ki sijè a taks sou restoran?

Tout manje prepare ak bwason ki pa gen alkòl.... li piplis..

Taks Ospitalite
3870

Ki sa ki konsidere kòm manje prepare?

Manje prepare yo enkli atik manje oswa bwason ki pare pou manje, kit pou konsomasyon nan lokal oswa andeyò lokal la, ki gen ladan men pa limite a restoran, kafe, kafeterya, resitè, gastronomik, s.... li piplis..

Taks Ospitalite
3823

Èske magazen pratik peye taks sou restoran yo?

Boutik konvenyans ak estasyon gaz yo dwe chaje ak remèt taks sa a 2% si yo ap sèvi nenpòt kalite manje "prepare" bay konsomatè yo. "Manje prepare" gen ladan nenpòt nan bagay sa yo: manje vann nan ... li piplis..

Taks Ospitalite
3753

Ki kalite biznis ki oblije kolekte epi remèt lajan sa a nan vil la?

Nenpòt etablisman ki vann manje prepare nan vil Sevierville ta dwe kolekte taks sou restoran an, kit pou konsomasyon nan lokal oswa andeyò lokal la. Taks amizman yo ta dwe kolekte... li piplis..

Taks Ospitalite
3761

Ki jan yo pral remèt taks sa a nan vil Sevierville?

Tout taks sou restoran, amizman ak lojman yo ta dwe ranpli sou Entènèt nan www.seviervilletn.org. Apre w fin sètifye ke tout chif yo se verite ak kòrèk, peye sou Entènèt oswa enprime fòm nan epi remèt ansanm ak p... li piplis..

Taks Ospitalite
3681

Èske taks sa a aplikab pou distribitè manje an gwo, ki pa gen okenn konsomasyon kliyan dirèk sou plas?

Non. Taks sa a pa ta dwe chaje bay grosist manje, ki pa bay konsomasyon sou plas nan faktori yo oswa depo yo. Tanpri prepare w pou bay yon nimewo idantite taks pou grossistes ou ta dwe ... li piplis..

Taks Ospitalite
3736

Èske Vil la pral kontakte mwen pou fè m konnen konbyen mwen dwe nan taks?

Non. Taks Ospitalite yo baze sou revni taksab chak mwa biznis ou, ki answit kalkile nan yon to taks 2% pou Amizman ak Restoran ak 3% pou Lojman, yo dwe remèt dirèkteman bay t.... li piplis..

Taks Ospitalite
12513

Ki kote mwen ka jwenn enfòmasyon konsènan taks la?

Yon kopi chak lwa disponib sou Entènèt nan www.seviervilletn.org. Dokiman sa yo nan paj lakay la epi yo gen tit jan sa a: · Sevierville pdf Amusement Tax (187 KB) &middo... li piplis..

Taks Ospitalite
12478

Èske mwen ka peye taks yo pa lapòs oswa nan City Hall, oswa èske mwen oblije itilize pwosesis sou entènèt la?

Tout taks sou restoran, amizman ak lojman yo dwe ranpli sou Entènèt. Tanpri ranpli pwosesis depoze w sou Entènèt, enprime yon kopi pou dosye w yo, ak yon kopi pou w remèt ak peman w dirèkteman bay City Hall.... li piplis..

Taks Ospitalite
11682

Èske li enpòtan ki jan yon biznis montre taks la bay konsomatè yo, pou rezon resi?

Taks sou lavant leta pou Vil Sevierville se kounye a 9.75%, epi yo ta dwe mete li sou tout resi yo. Taks Ospitalite a ta dwe nan lis kòm yon atik liy separe, tankou "taks amizman" oswa "... li piplis..

Taks Ospitalite
11830

Pou ki sa revni taks la pral itilize?

Taks sa yo pral afekte nan piblisite touris ak depans enfrastrikti ki gen rapò ak touris.... li piplis..

Taks Ospitalite
16076

Ki sa ki se taks ospitalite?

Touris se prensipal chofè ekonomik pou Sevierville ak Konte Sevier. Pandan plizyè ane, Vil Sevierville te fè efò pou ogmante envestisman touris. Yo nan lòd yo efektivman grandi sa a imp vital... li piplis..

Rezilta 241 - 270 nan 347