Vil Sevierville - Logo

Achiv chak mwa

2015

Byenveni nan paj Achiv nou an. Nan paj sa a ou pral jwenn yon total de 347 nan atik nou yo divize an Mwa ak Ane.
Achiv sa a kapab sèlman montre dosye ki soti nan atik ki te kreye depi sit sa a te kòmanse nan mwa Out 2010.
Waste Solid
15437

Gid pou fatra nan lakou ak fatra an gwo/tenten

Frè pou ranmasaj fatra rezidansyèl ak komèsyal ou a gen ladan koleksyon fatra ki soti nan antretyen nòmal ak woutin nan lakou ou a ansanm ak fatra an gwo/tenten ou akimile.... li piplis..

Waste Solid
40540

Enfòmasyon sou Koleksyon Fatra nan twotwa rezidansyèl yo

Rezidan vil Sevierville ak biznis ki peye pou ranmasaj fatra bò twotwa resevwa sèvis sa yo: Koleksyon bwòs - Anjeneral fèt yon fwa pa mwa. Koleksyon fèy ki lach - Kol... li piplis..

Pèmi byè
8594

Komisyon Konsèy byè

Nenpòt moun ki vle vann, magazen pou vann, distribye pou vann, oswa fabrike byè nan vil la dwe ranpli yon aplikasyon pdf (3.07 MB) epi jwenn yon pèmi nan men Beer Board pr.... li piplis..

Ranfòsman Kòd
15370

Frè pou revize pèmi ak plan

Frè pou pèmi konstriksyon: Valyasyon total* Frè $2,000 ak mwens $30.00 frè de baz $2,001 - $50,000 $30.00 pou premye $2,000 plis $5.00 pou chak mil oswa fraksyon anplis.... li piplis..

Ranfòsman Kòd
10984

Règleman sou Egzijans pou Desen So oswa Sele

Pou pwoteje lavi, sante ak pwopriyete, epi pou ankouraje byennèt piblik, Depatman Ranfòsman Kòd Vil Sevierville te etabli règleman sa a ki mete egzijans pou &ldq.... li piplis..

Kòd Konstriksyon ak Enfòmasyon sou Enspeksyon
10553

VII. ENSPKSYON OBLIJE

Pandan pwosesis konstriksyon an, plizyè otorite yo oblije enspekte konstriksyon an nan pwen espesifik yo. Lè yon enspeksyon dwe fèt pa yon enspektè vil, avi 24 èdtan alavans re... li piplis..

Kòd Konstriksyon ak Enfòmasyon sou Enspeksyon
8617

VI. FRÈ

Frè pèmi yo kalkile dapre valè pwojè yo. Ou ka jwenn yon kopi orè frè pèmi a lè w vizite lyen sa a oswa nan Depatman Ranfòsman Kòd. Okenn travay pa ka kòmanse sou yon... li piplis..

Kòd Konstriksyon ak Enfòmasyon sou Enspeksyon
9740

V. KONTRAKTÈ

Kontraktè yo dwe gen lisans dapre lwa Eta Tennessee. Lwa Eta a oblije kontraktè yo pou yo pote Asirans Konpansasyon Travayè. Prèv asirans obligatwa pri... li piplis..

Kòd Konstriksyon ak Enfòmasyon sou Enspeksyon
8373

IV. LONGÈ TAN LI PRAN POU JWENN YON PÈMI

Vil Sevierville fè tout efò posib pou revize ak reponn tout demann pèmi yo alè. Sepandan, ou dwe konnen ke tout demann yo dwe revize pou konfòmite ak òdonans zòn nan... li piplis..

Kòd Konstriksyon ak Enfòmasyon sou Enspeksyon
9411

III. PLAN AK SOUMISYON OBLIJE POU KONSTRUKSYON AN VIL LA

Lè yo mande pou desen ki gen tenm oswa sele, yo dwe prezante yon kopi elektwonik sou aplikasyon pou yon pèmi konstriksyon. Tou depan de dimansyon pwojè a, tout enfòmasyon sa yo ka pa re... li piplis..

Kòd Konstriksyon ak Enfòmasyon sou Enspeksyon
9418

II. Achitèk ak enjenyè

Yo pral mande desen achitekti oswa jeni an akò ak Règleman sou Egzijans pou Desen Koupe oswa Sele. Ou ka jwenn yon kopi règleman sa a nan Depatman Code En... li piplis..

Kòd Konstriksyon ak Enfòmasyon sou Enspeksyon
17947

I. KÒD AK ESTANDA APLIKAB

Vil Sevierville te adopte kòd oswa estanda sa yo: Kòd Entènasyonal Konstriksyon, 2021 Edisyon Kòd Entènasyonal Rezidans, 2018 Edisyon Kòd Entènasyonal Gaz Gaz, 2021 Edit... li piplis..

Ranfòsman Kòd
44755

Kòd Konstriksyon ak Enfòmasyon sou Enspeksyon

Sa a se yon gid enfòmasyon sèlman epi li fèt pou itilize pa endistri bilding, devlopè ak pwopriyetè pwopriyete. Gid sa a gendwa gen ladan oswa pa gen tout egzijans Vil Sevier... li piplis..

Ranfòsman Kòd
25520

Enfòmasyon sou bilding ak devlopman

Referans sa a gen entansyon kòm yon gid pou ede kontraktè, devlopè ak pwopriyetè pwopriyete nan jwenn apwobasyon ak pèmi pou pwojè yo te planifye nan Vil Sevierville.  ... li piplis..

Paj Landing
4463

Enfòmasyon Piblik
9772

Enfòmasyon Piblik

Vil la bay plizyè fason pou entèraksyon ak rezidan vil yo ak medya yo, bay enfòmasyon epi reponn a demann yo. Anplis sitwèb vil la, yon enpòtan medya sosyal pres... li piplis..

Rezo Sosyo
8095

X

Depatman Lapolis Sevierville         li piplis..

Medya Sosyal - SPD
5496

X

Depatman Lapolis Sevierville li piplis..

Rezo Sosyo
8462

Facebook

Vil Sevierville Sant Konvansyon Fòm ak Ayewobik Depatman Ponpye Gòlf Depatman Lapolis Travo Piblik Dlo ak Egou Sevierville Pak ak Rekreyasyon li piplis..

Medya Sosyal - SPD
5336

Facebook

Depatman Lapolis li piplis..

Travay
65146

Job ouvèti

Sevierville, Tennessee se pi gwo vil ak Syèj Konte Sevier County, TN epi li sitiye apeprè 30 mil nan Sidès anba lavil Knoxville ak 10 mil de par nasyonal ki pi vizite a. li piplis..

Travay
5091

Sevierville Job Openings

Sevierville, Tennessee se pi gwo vil ak Syèj Konte Sevier County, TN epi li sitiye apeprè 30 mil nan Sidès anba lavil Knoxville ak 10 mil de par nasyonal ki pi vizite a. li piplis..

Travay
12914

Asirans, retrèt ak benefis yo

Vil Sevierville ofri yon pake avantaj pou anplwaye aplentan yo. Avantaj sa yo gen ladan asirans medikal ak dantè peye, asirans vi, andikap a kout tèm, ak jou ferye peye. Sou... li piplis..

Travay
11994

Anplwayè Opòtinite

Vil Sevierville konsidere aplikan yo pou tout pozisyon san yo pa konsidere ras, koulè, relijyon, kwayans, sèks, orijin nasyonal, laj, andikap, sitiyasyon sivil oswa veteran, oryantasyon seksyèl, ... li piplis..

Taks sou
8811

Taks sou byè

$100 chak ane - Taks Privilèj Beer soti nan chak moun, konpayi, sosyete, konpayi an aksyon, sendika oswa asosyasyon nan vil Sevierville ki magazen, vann, distribye oswa fabrike. li piplis..

Taks sou
11586

Taks Ospitalite

Enfòmasyon sou Taks Ospitalite Taks Lojman – (3%) Taks sa a se 3% nan lajan taksab nèt chak mwa ki soti nan nenpòt otèl, motèl, kabin, elatriye, oswa sa ki okipe pa pasajè pou yon peryòd ki mwens pase.... li piplis..

Taks sou
11960

Taks biznis

Vil Sevierville gen otorizasyon pou kolekte yon taks sou privilèj pou fè yon biznis nan limit vil la. Nenpòt pwopriyetè biznis sijè a taks la dwe anrejistre ak vil la, peye appr la... li piplis..

Taks sou
14538

Taks sou lavant yo

(9.75%) Revni taks sou lavant yo dekonpoze ak debouse jan sa a: 7% pou Eta Tennessee 1.50% pou Sistèm Lekòl Sevier County 1.25% pou Vil Sevierville. li piplis..

Taks sou
15506

Taks sou pwopriyete

$0.4254 santim/san dola nan valè evalye – Taks sou pwopriyete se yon taks sou sèten kalite richès: pwopriyete reyèl ak pwopriyete pèsonèl. Pousantaj taks la aplike nan yon evalyasyon sou valè taks la li piplis..

Taks Ospitalite
8738

FAQ

Ki sa ki se taks ospitalite? + Touris se prensipal chofè ekonomik pou Sevierville ak Konte Sevier. Pandan plizyè ane, Vil Sevierville te fè efò pou ogmante touris li piplis..

Rezilta 211 - 240 nan 347