Vil Sevierville - Logo

Achiv chak mwa

2015

Byenveni nan paj Achiv nou an. Nan paj sa a ou pral jwenn yon total de 347 nan atik nou yo divize an Mwa ak Ane.
Achiv sa a kapab sèlman montre dosye ki soti nan atik ki te kreye depi sit sa a te kòmanse nan mwa Out 2010.
Sekirite & Prevansyon
6164

MEDRAY

MEDRAY (Sistèm Relè Medikal Ijans) se yon pwogram ki fèt pou bay moun k ap bay swen ijans la enfòmasyon esansyèl nan ka pasyan an enkapab oswa otreman pa kapab. ... li piplis..

Sekirite & Prevansyon
6483

RAD defans agresyon vyòl

Klas Defans Vyòl Agresyon (RAD) Depatman Lapolis Sevierville se yon kou 9-12 èdtan pou fanm. Patisipan yo pral aprann teknik prevantif, defans pwòp tèt ou debaz, ak defans tèren. Th... li piplis..

Edikasyon
10299

Kan Lapolis pou Timoun

Chak ete, Depatman Lapolis Sevierville pwograme yon Kan Lapolis pou Timoun yo. Objektif Kan Lapolis se bay opòtinite pou jèn gason ak jèn fanm, 12-14 ane, aprann po debaz yo.... li piplis..

Sekirite & Prevansyon
6072

Veye Katye

Pwogram Veye Katye a bon pou kominote a ak pou depatman an. Lè li etabli, li ede chak sitwayen pran yon wòl aktif nan sekirite kominote yo. Nou gen ofisye pare ... li piplis..

Edikasyon
5861

Edikasyon pou Rezistans Abi Dwòg (DARE)

Yo anseye pwogram DARE nou an pou elèv klas 5yèm ak 6yèm ane nou yo. Nou santi ke DARE se yon zouti enpòtan pou edike elèv nou yo sou danje ki genyen nan itilizasyon dwòg. An konjonksyon ak sistèm lekòl la... li piplis..

Edikasyon
9175

Akademi Polis Sitwayen an

Akademi Polis Sitwayen an bay sitwayen yo opòtinite pou yo aprann ladrès debaz lapolis nan yon anviwonman ki an sekirite, ki òganize epi ki estriktire. Kourikoulòm pou pwogram nan konsiste de 30 èdtan nan klas... li piplis..

Sekirite & Prevansyon
6136

Enspeksyon chèz sekirite timoun yo

Nan nivo nasyonal, plis pase 90% chèz sekirite machin pou timoun yo mal enstale. An reyalite, plis pase 40% nan timoun ki mouri nan aksidan trafik yo se akòz chèz sekirite timoun ki mal enstale. Anpil c... li piplis..

Konsèy sekirite
6597

Enfòmasyon sou Sekirite Sitwayen yo

Vòl Veyikil ak Prevansyon Vòl Depatman Lapolis Sevierville (SPD) envestige anpil kase machin ak vòl valiz chak ane. Souvan krim opòtinite sa yo te kapab anpeche b... li piplis..

Viktim ak Temwen
8965

Resous Viktim ak Temwen

453.5506 Depatman Lapolis Sevierville429.7021 Se... li piplis..

Viktim ak Temwen
8969

Dwa Viktim Vyolans Domestik

SI OU SE VIKTIM VYOLANS DOMESTIK, ou ka mande Pwokirè Jeneral Distrik la pou depoze yon plent kriminèl. Ou gen dwa tou pou ale nan tribinal la ki gen kontwòl sou relasyon domestik... li piplis..

Piblik Building Authority
4746

Reyinyon Minit

document.documentElement.classList.add("k-ui-j3", "k-ui-j3-site");document.documentElement.classList.add('k-js-enabled'); li piplis..

Piblik Building Authority
4884

Komisyon Zonifikasyon Istorik
8801

Komisyon Planifikasyon an
4462

Komisyon Konsèy Majistra ak Aldermen
10056

Komisyon Konsèy Majistra ak Aldermen
13688

Komisyon Apèl pou Zonifikasyon
6936

Komisyon Apèl pou Zonifikasyon
6927

Lari
18859

Plan batay nèj

pdf Kat priyorite pou retire nèj vil Sevierville (302 KB) Ki jan nou konbat nèj? + Nou gen yon kantite zam nan asenal nou an pou konbat nèj la sou Ci nou an li piplis..

Plan batay nèj
4068

Ki moun mwen rele ak Kesyon yo?

Si evènman nèj la se pandan lè travay (7:00am – 3:30pm), ou ka kontakte nou nan (865) 429-4567 oswa Adrès imel sa a te pwoteje spam. Ou bezwen JavaScript aktive pou wè li. docu... li piplis..

Plan batay nèj
3810

Kisa pou mwen fè nan yon ijans?

Rele 911. Lapolis oswa Depatman Ponpye ka anjeneral reponn apèl ou a. Si sa nesesè, depatman sa yo pral rele Travo Piblik pou jwenn asistans.... li piplis..

Plan batay nèj
4304

Ki kalite konsèy ou ka ban mwen pou kondwi nan kondisyon nèj?

Natirèlman, pi bon konsèy pou fè atansyon pandan yon tanpèt nèj se rete sou wout la sof si vwayaje se absoliman nesesè. Plis trafik ki sou wout la, se pi difisil pou ekip wout yo fè yo ... li piplis..

Plan batay nèj
9068

Ki moun ki responsab pou netwaye tabliye pou antre kay yo?

Pwopriyetè pwopriyete oswa rezidan yo responsab pou netwaye antre/sòti antre kay yo. Tanpri sonje, n ap kontinye chase nèj jiskaske lari a klè oswa an sekirite pou otomobilis yo. Nou reyalize sa ... li piplis..

Plan batay nèj
8861

Ki moun ki netwaye twotwa yo?

Nou ankouraje sitwayen yo netwaye twotwa yo devan kay yo oswa biznis yo, men tanpri pa mete nèj nan lari a. An jeneral, Vil la pa netwaye twotwa yo, jan resous limite nou yo ye ... li piplis..

Plan batay nèj
8667

Pretretman ak Eau Sèl

Lè kondisyon yo bon, nou pral pretreat wout yo swa ak sèl wòch oswa yon melanj sèl sèl. ... li piplis..

Plan batay nèj
10885

Ki lari yo netwaye an premye?

Nou trete wout nou yo dapre priyorite li predetèmine. Priyorite yon lari resevwa a baze sou plizyè faktè: 1. Kantite trafik 2. Wout ki gen enpòtans leta oswa nasyonal 3. Aksè.... li piplis..

Plan batay nèj
9878

Ki jan nou goumen ak nèj?

Nou gen yon kantite zam nan asenal nou an pou konbat nèj la nan lari Vil nou an. Pou sèten kondisyon ak prediksyon, n ap itilize sèl sèl (yon melanj likid sèl ak dlo) pou pre-treati.... li piplis..

Polis
10880

akreditasyon

Depatman Lapolis Sevierville (SPD) te vin tounen yon ajans ki fè respekte lalwa akredite an 1999 atravè Komisyon sou Akreditasyon pou Ajans Lapolis (CALEA). Sa a rekonèt nasyonalman... li piplis..

Konsèy sekirite
6704

Konsèy sekirite rezidansyèl yo

Lè w lwen kite kèk limyè limen oswa itilize revèy. Koupe lizyè oswa ti touf bwa ​​lwen fenèt yo ak pòt yo. Si w ale nan vakans, gen yon moun pou pran lapòs ou epi tcheke kay ou. Asire w ke li piplis..

Polis
38112

Vil Tribinal

Vil Sevierville òganize tribinal minisipal nan twa premye madi chak mwa. Tribinal fèt a 2:00 p.m. nan Sant Sivik Sevierville ki nan 130 Gary Wade Boulevard. Peman sou entènèt... li piplis..

Rezilta 181 - 210 nan 347