Vil Sevierville - Logo

Fèmen Tanporè Seksyon Middle Creek Greenway

Kisa: Fèmen Tanporè Seksyon Middle Creek Greenway
Ki kote: Dèyè Sant Kominotè Sevierville
Lè: Vandredi, 14 avril-Dimanch, 16 avril 2023

Yon seksyon nan bouk Vèt Vèt Konplèks Minisipal Sevierville dèyè Sant Kominotè Sevierville, ki fè pati Middle Creek Greenway, pral fèmen Vandredi 14 Avril-Dimanch 16 Avril. Si tan ak lòt kondisyon pèmèt, seksyon an ap relouvri lendi, 17 avril.

Fèmti tanporè a nesesè akòz travay kontinyèl nan ak toupre santye ki gen rapò ak ekspansyon Sant Kominotè a.

Gen plis posiblite fèmti tanporè wout vèt dèyè Sant Kominotè a nan jou ak semèn k ap vini yo, pandan konstriksyon ap kontinye sou pwojè agrandisman Sant Kominotè a.

Aksè nan

Depatman Pak ak Rekreyasyon an pral fè tout efò posiblite pou akomode nenpòt moun ki vle jwenn aksè nan nenpòt etablisman ki gen ladan Aparèy pou tande ADA Apwouve. Pou jwenn asistans pou jwenn aksè, tanpri rele 865-453-5441.

Kontakte Nou

Bob Parker, Direktè

120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.453.5441

Asosyasyon Nasyonal Rekreyasyon ak Pak - Logo

Asosyasyon Rekreyasyon ak Pak Tennessee - logo