Vil Sevierville - Logo

Responsablite Ekip Co-Ed Vil Sevierville

Objektif lig volebòl Sevierville Co-Ed se pou bay rekreyasyon ak zanmi, ankouraje espòtif, epi kontinye fè efò pou amelyore kalib jwèt tout manm ak ekip nan lig sa a.

  1. Fè alè pou tout match. Tan jwèt la pèdi pou premye jwèt la nan match la. Si ekip la pa pare pou jwe nan lespas dis minit apre lè pwograme pou kòmanse, dezyèm jwèt la pèdi. Twazyèm jwèt ap pèdi apre ven minit.
  2. Tout antrenè, jwè, ak disip ekip yo dwe aji ak spòtif nan tèt ou. Antrenè a responsab konduit ekip li a. Nenpòt moun ki aji yon fason ki pa spòtif anvè ofisyèl la, yon jwè, yon antrenè oswa nenpòt manm estaf Depatman Rekreyasyon an pral mande pou yo kite etablisman an. Nenpòt moun ki mande pou yo kite yo pral otomatikman sispann pou pwochen match la. Si yo mande yon moun pou yo kite yon dezyèm fwa yo pral sispann yo pou rès sezon an. Manadjè Atletik la ka sispann jwè oswa ekip nan lig si sa nesesè.
  3. Jwè yo dwe mete soulye ki pa make.
  4. Yo pa ka mete anplasman, aparèy òtopedik, elatriye sou men oswa avanbra jwè yo. Tout bijou DWE retire anvan jwe.
  5. Anvan match la pral gen yon pyès monnen pou wè ki moun ki sèvi an premye. Ekip ki sèvi an premye nan premye match la ap sèvi an premye nan twazyèm match la tou. Lòt ekip la ap sèvi premye nan dezyèm match la.
  6. Tout patisipan yo dwe gen omwen sèz ane. Patisipan ki poko gen dizwit dwe gen yon paran oswa gadyen siyen pou yo. Patisipan yo pa ka jwe pou de ekip diferan nan nenpòt ki lè nan menm lig la. Patisipe nan sitiyasyon boul ap viv yo konsidere kòm yo te jwe. Pwotestasyon elijibilite dwe fèt alekri bay direktè lig la nan pwochen jou travay apre match la ak yon frè $25 pou pwotestasyon.
  7. Patisipan yo gen dwa chanje ekip jiskaske dezyèm match sezon regilye a. Yo dwe ale nan Manadjè Atletik la oswa sipèvizè lig la pou fè sa. Ekip yo gen dwa ajoute jwè yo nan lis la nenpòt ki lè pandan sezon regilye a. Okenn jwè pa ka ajoute apre dènye match sezon regilye a, anvan oswa pandan tounwa lig la. Ou dwe jwe nan 2 match pou w ka kalifye pou tounwa apre sezon an.
  8. Pa pral gen pousèt yo pèmèt nan zòn tribinal la akòz espas limite nan jimnastik la. Pa gen timoun ki gen laj 8 an oswa pi piti yo pa kapab rete poukont li nan okenn zòn nan Depatman Pak ak Rekreyasyon Sevierville.
  9. Yo ankouraje tout ekip yo jwenn yon jij liy pou chak match. Sepandan, pa pral gen okenn penalite pou pa gen yon jij liy.

Kontakte Nou

Christopher Betta
Sipèvizè Rekreyasyon Atletik

120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
Biwo: 865-453-6946

Aksè nan

Depatman Pak ak Rekreyasyon an pral fè tout efò posiblite pou akomode nenpòt moun ki vle jwenn aksè nan nenpòt etablisman ki gen ladan Aparèy pou tande ADA Apwouve. Pou jwenn asistans pou jwenn aksè, tanpri rele 865-453-5441.

Dokiman

Asosyasyon Nasyonal Rekreyasyon ak Pak - Logo

Asosyasyon Rekreyasyon ak Pak Tennessee - logo