Vil Sevierville - Logo

Vil Sevierville

Objektif paj sa a se pou bay rezidan ak vizitè nou yo enfòmasyon enpòtan sou vil la konsènan pandemi COVID-19 la. Estati enstalasyon ak sèvis vil yo pral mete ajou pandan chanjman ap fèt. W ap jwenn enfòmasyon itil tou sou resous swen sante lokal yo ansanm ak lyen ki mennen nan sit wèb CDC ak Depatman Sante Eta a.

Mizajou ki soti nan Depatman Sante TN

Enfòmasyon ki soti nan Depatman Sante Tennessee sou epidemi nouvo coronavirus k ap kontinye.

Sevier County Covid èd

Sevier County Covid èd
Enskripsyon pou vaksen, enfòmasyon sou tès ak direktiv karantèn.

Depatman Sante TN

Depatman Sante Tennessee

Enfòmasyon ki soti nan Depatman Sante Tenensee.

Depatman Sante Konte Sevier

Depatman Sante Konte Sevier
Sit wèb Depatman Sante Konte Sevier.

Sou entènèt jwèt Mountain Tough

Sou entènèt jwèt Mountain Tough
Mountain Tough pou asistans Konte Sevier.

Enfòmasyon sou COVID-19

  • Kouran Ki dènye nouvèl
  • Kijan Pou Prepare
  • Si Ou Malad
  • Plis Enfòmasyon sou COVID-19

EMA/Gouvènman Sevier County te pibliye yon nouvo sitwèb pou ede moun yo pran randevou pou vaksen yo, enfòmasyon sou tès yo, direktiv karantèn yo, ak kesyon yo poze souvan. Ou ka jwenn aksè nan sit entènèt sa a lè w ale nan www.seviercountycovidhelp.com.

Enfòmasyon enpòtan ki soti nan CDC sou sa ou kapab fè pou prepare fanmi ou nan ka COVID-19 gaye nan kominote nou an. CDC - Ki jan yo prepare

Gid CDC sou sa pou w fè si w malad ak COVID-19 oswa si w sispèk ou enfekte ak viris ki lakòz COVID-19 la ki gen ladan etap ou ta dwe pran mezi pou ede anpeche maladi a gaye bay moun lakay ou ak nan kominote w la. CDC - Si w malad

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506

Si w ap fè eksperyans sentòm modere, swiv Guildlines CDC yo oswa konsilte avèk Doktè Swen Prensipal ou a.

Pou ijans medikal, tanpri rele 911.

Etablisman Swen Ijan

AFC Urgent Care Sevierville TN
Adrès: 713 Winfield Dunn Pkwy #9, Sevierville, TN 37876
Telefòn: (865) 429-9110

Lopital Timoun Swen Ijan
502 Winfield Dunn Pkwy Sevierville, TN 37876
Sitiye andedan East Tennessee Children's Hospital Sevier Sant pou Pasyan Ekstèn 
Telefòn: 865.280.6525

TN Premye Swen
Adrès: 3609 Outdoor Sportsman Pl #7, Kodak, TN 37764
Telefòn: (865) 281-5922

Inivèsite apre lè klinik
Adrès: 1130 Middle Creek Rd #270, Sevierville, TN 37862
Telefòn: (865) 365-3074

Well-Key Urgent Care Sevierville
Adrès: 1787 Veterans Blvd, Sevierville, TN 37862
Telefòn: (865) 428-2773

Lopital

LeConte Medical Center
adrès: 742 Middle Creek Rd, Sevierville, TN 37862
Telefòn: (865) 446-7000