Vil Sevierville - Logo

Vil Sevierville

Se misyon Vil Sevierville pou bay bon jan kalite sèvis pandan y ap prezève ak avanse enterè kolektif tout sitwayen ak vizitè kominote nou an.

Kòmanse yon biznis nan Sevierville

Vizite yon sèl boutik nou an epi aprann kijan pou kòmanse yon biznis nan Sevierville.

Sant Konvansyon

Destinasyon an. Etablisman an. Evènman ou a. Sitiye nan yon jounen kondui plis pase mwatye popilasyon nasyon an epi ki antoure pa fè makèt, atraksyon ak espektak, nouvo Sant Konvansyon Sevierville pare pou òganize evènman ou a.

Sevierville Golf Club

Sevierville Golf Club prezante de 18-twou chanpyona kou: "The Highlands", yon par 70 ki van nan ti mòn woule kaka kleren ak etan dlo fre mòn ak "The River", yon par 72 ki jwe ansanm ak lòt bò larivyè Lefrat la Little Pigeon.

Rapòte yon Nimewo

Voye imèl pou rapòte yon pwoblèm bay Vil Sevierville isit la

Rapòte yon pwoblèm oswa fè yon demann sèvis.

Konekte ak nou

Rete konekte ak Vil la sou Facebook ak X.

Peman sou entènèt

Peye bòdwo dlo oswa ranpli taks Ospitalite sou Entènèt isit la

Peye bòdwo dlo oswa dosye taks ospitalite sou entènèt.

Byenveni nan vil Sevierville

Vil ou nan Smokies yo.

Estati Dolly Parton devan Sevier County Courthouse nan Sevierville, Tennessee 

Byenveni nan sit entènèt ofisyèl vil Sevierville, Tennessee.
Vil Dolly Parton, ak vil ou nan Smokies yo tou! 

Nou espere ou renmen sit nou an epi jwenn enfòmasyon an itil. Tanpri santi yo lib yo gade alantou epi dekouvri tout sa ki Sevierville, Tennessee te ofri. 

Se misyon Vil Sevierville pou bay bon kalite sèvis
pandan y ap prezève ak avanse enterè kolektif yo
nan tout sitwayen yo
ak vizitè nan kominote nou an.

Si w gen nenpòt kesyon sou vil nou an, tanpri rele nou nan 865.453.5504

Pou plis enfòmasyon sou vil nou an, tanpri gade Enfòmasyon sou Demenajman Vil Sevierville nan pati anba paj sa a.

1. Idantifikasyon ak Vaksinasyon

SEKSYON

10-101. Idantifikasyon chen.
10-102. Idantifikasyon chat.
10-103. Vaksinasyon.
10-104. Sanksyon.

10-101. Idantifikasyon chen. Chak pwopriyetè yon chen ki gen plis pase twa (3) mwa dwe tache yon etikèt metal oswa otreman apoze sou kolye enfòmasyon sou chen sa a ki gen ladan men non sèlman non ak adrès pwopriyetè a. Idantifikasyon sa a dwe anplis de yon etikèt vaksinasyon jan lalwa egzije sa. (1996 Kòd, § 10-101)

10-102. Idantifikasyon chat. Chak pwopriyetè yon chat ki gen plis pase sis (6) mwa dwe tache yon etikèt metal oswa apoze sou kolye enfòmasyon sou chat sa a ki gen ladan men non ak adrès pwopriyetè a. Idantifikasyon sa a dwe anplis de yon etikèt vaksinasyon jan lalwa egzije sa. (1996 Kòd, § 10-102) 

10-103. Vaksinasyon.
(1) Se devwa chak pwopriyetè chen pou fè yon veterinè vaksinen chen sa a ak yon vaksen antirabik avyanize oswa nenpòt vaksen menm jan an dapre dispozisyon lwa eta a.
(2) Se devwa chak pwopriyetè chat pou fè yon veterinè vaksinen chat sa a ak yon vaksen antirabik avyè oswa nenpòt vaksen menm jan an dapre dispozisyon lwa eta a.
(3) Chen ki poko gen twa (3) mwa ak chat ki poko gen sis (6) mwa pa oblije pran vaksen an.
(4) Nenpòt chen oswa chat, pou ki yon veterinè ki gen lisans pa eta a bay yon sètifika nan efè ke vaksinasyon pwopoze a pral danjere, dwe egzante de vaksinasyon an preskri nan chapit sa a. (1996 Kòd, § 10-103)

10-104. Sanksyon. Anplis de sanksyon yo bay, nenpòt Ofisye Lapolis nan Vil la oswa nenpòt moun Chèf Lapolis deziyen an dwe sezi nenpòt chen oswa chat sa yo ki pa pote etikèt. Pwopriyetè a ka jwenn posesyon nenpòt chen oswa chat ki sezi oswa sezi konsa lè li peye yon frè konfizyon an akò ak orè ki tabli nan § 10-402 epi peye pri rezonab pou kenbe chen oswa chat sa a pandan tan yo sezi l, depi , sepandan, ke chen oswa chat sa a pa dwe lage jiskaske yo bay Ofisye Lapolis prèv ki montre chen oswa chat la te resevwa vaksen antirabik an akò ak kondisyon ki nan chapit sa a.
Apre yo fin sezi chen oswa chat sa a pou yon peryòd pa mwens pase swasanndis (72) èdtan san yo pa pwopriyetè li a oswa nenpòt moun ki anfavè pwopriyetè sa a, yo pral detwi chen oswa chat sa a anba direksyon an. sosyete imen konte a. Moun oswa Ofisye ki an posesyon chen an oswa chat la dwe bay yon avi pou konfize a nan vennkat (24) èdtan apre yo te mete l bay pwopriyetè chen oswa chat la bay pwopriyetè chen oswa chat la si yo konnen. (1996 Kòd, § 10-104)

Avi Piblik

 • Avi Reyinyon BMA Repwograme - 7/22/2024
  Jedi, KA jen mwa jen

  Sa a pral sèvi kòm yon avi legal ke reyinyon Konsèy Majistra ak Aldermen vil Sevierville (BMA) lendi 15 jiyè 2024 la te repwograme pou 22 jiyè 2024. Reyinyon an ap fèt a 6:00 PM nan Sevierville. Sant sivik. Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou reyinyon sa a lè w rele Sevierville City Hall nan 453-5504 pandan lè biwo regilye yo, lendi jiska...

  Li piplis..

 • Avi Odyans Piblik - O-2024-009 - Rezoning Middle Creek Rd - 5/20/2024
  Lendi, NAN avril la

  Sa a pral sèvi kòm avi legal ke yo te pwograme yon odyans piblik pou resevwa nenpòt kòmantè piblik sou zafè rezonifikasyon pwopriyete a, jan yo pwopoze nan O-2024-009, ki gen ladann tè sou Middle Creek Road soti nan LDR rive nan NC. Tè sa a te note sou kat jeyografik la pa zòn lonbraj yo.

  ...

  Li piplis..

 • Avi sou Tan Reyinyon Estanda 2024
  Jedi, 04 janvye 2024

  Konsèy Majistra ak Aldermen Sevierville notifye tout Sitwayen Vil Sevierville, Tennessee ke reyinyon piblik yo ap fèt pou ane 2024 nan Sevierville Civic Center, 130 Gary Wade Blvd., Sevierville, Tennessee (sòf si yo di lòt bagay) jan sa a:

  ...

  Li piplis..

Dènye Nouvèl

Pou wè lis konplè pozisyon nan vil Sevierville

Yo t ap anboche 300

Gade pòs travay aktyèl yo!

Evènman k ap vini

1 Août
Reyinyon Komisyon Planifikasyon yo
Dat 08.01.2024 5: 00 pm
1 Août
Komisyon Apèl pou Zonifikasyon
Dat 08.01.2024 5: 00 pm
1 Août
Komisyon Planifikasyon an
Dat 08.01.2024 5: 00 pm
5 Août
19 Août

Kalandriye vil la