Vil Sevierville - Logo

Rapòte yon Nimewo

Voye imèl pou rapòte yon pwoblèm bay Vil Sevierville isit la

Rapòte yon pwoblèm oswa fè yon demann sèvis.

Konekte ak nou

Rete konekte ak Vil la sou Facebook ak X.

PWOLIK DOSYE PUBLIK POU Vil Sevierville, TN

Dapre Kòd Tenn. Ann. § 10-7-503(g), Konsèy Majistra ak Aldermen yo adopte Règleman Piblik Dosye Piblik yo pou Vil Sevierville, TN pou bay aksè ekonomik ak efikas nan dosye piblik yo jan yo prevwa anba Lwa sou Dosye Piblik Tennessee yo ( “TPRA”) nan Tenn. Code Ann. § 10-7-501, et seq.

TPRA a prevwa ke tout dosye eta, konte ak minisipal yo dwe, tout tan pandan lè travay yo, dwe ouvri pou nenpòt sitwayen nan eta sa a enspeksyon pèsonèl, epi moun ki responsab dosye yo pa dwe refize okenn sitwayen dwa enspeksyon sa yo, sof si otreman lalwa eta a bay. Gade Tenn. Code Ann. § 10-7-503(a)(2)(A). An konsekans, yo sipoze dosye piblik Vil Sevierville, TN yo louvri pou enspeksyon sof si lalwa prevwa yon lòt jan.

Anplwaye Vil Sevierville, TN dwe bay aksè ak asistans alè ak efikas pou moun ki mande pou yo wè oswa resevwa kopi dosye piblik yo. Okenn dispozisyon Règleman sa a pa dwe itilize pou anpeche aksè nan dosye piblik yo. Sepandan, entegrite ak òganizasyon dosye piblik yo, ansanm ak operasyon efikas ak an sekirite Vil Sevierville, TN dwe pwoteje jan lalwa aktyèl la prevwa. Enkyetid konsènan Règleman sa a ta dwe adrese kowòdonatè demann dosye piblik pou vil Sevierville, TN oswa nan Tennessee Office of Open Records Counsel ("OORC").

Règleman sa a disponib pou enspeksyon ak kopi nan biwo Administratè Vil la. Anplis de sa, Règleman sa a afiche sou Entènèt nan www.seviervilletn.org. Règleman sa a dwe revize jan sa nesesè.

Règleman sa a dwe aplike nan tout diferan biwo, depatman, ak/oswa divizyon Vil Sevierville, TN.

I. Definisyon:

A. Gadyen Dosye: Biwo, ofisyèl oswa anplwaye legalman responsab pou gad dirèk ak swen yon dosye piblik. Gade Tenn. Code Ann. § 10-7-503(a)(1)(C). Gadyen dosye a pa nesesèman prepare orijinal oswa reseptè dosye a.

B. Dosye Piblik: Tout dokiman, papye, lèt, kat, liv, foto, mikrofim, fichye ak pwodiksyon done elektwonik, fim, anrejistreman son, oswa lòt materyèl, kèlkeswa fòm fizik oswa karakteristik, te fè oswa resevwa daprè lalwa oswa òdonans oswa an koneksyon avèk tranzaksyon biznis ofisyèl pa nenpòt ajans gouvènman an. Gade Tenn. Code Ann. § 10-7-503(a)(1)(A).

C. Kowòdonatè Demann Dosye Piblik yo: Moun oswa moun ki deziyen nan Seksyon III, A.3 Règleman sa a ki gen, oswa ki gen, responsablite pou asire demann dosye piblik yo voye yo bay gadyen dosye ki apwopriye a epi yo akonpli yo ann akò ak TPRA a. Gade Tenn. Code Ann. § 10-7-503(a)(1)(B). Kowòdonatè Demann Dosye Piblik la kapab yon gadyen dosye tou.

D. Moun ki fè demann: Yon moun k ap chèche jwenn aksè nan yon dosye piblik, kit se pou enspeksyon oswa pou kopi.

II. Mande Aksè nan Dosye Piblik yo

A. Yo dwe fè demann dosye piblik yo bay Kowòdonatè Demann Dosye Piblik yo ("PRRC") oswa moun li deziyen oswa atravè soumèt sou Entènèt pou asire demann dosye piblik yo voye yo bay gadyen dosye ki apwopriye a epi yo ranpli yo alè.

B. Yo pa ka mande pou yo fè demann pou enspeksyon sèlman alekri. PRRC a pral mande yon adrès postal oswa imèl nan men moun ki fè demann lan pou bay nenpòt kominikasyon alekri ki nesesè dapre TPRA a.

C. Ou ka fè demann pou enspeksyon aloral oswa alekri sou Fòm A nan City of Sevierville, TN City Hall, 120 Gary Wade Blvd, Sevierville, TN 37862, oswa nan City of Sevierville, TN Police Department, 300 Gary Wade Blvd. ., Sevierville, TN 37862, oswa pa telefòn nan 865-868-1695, oswa pa imèl bay Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li., oswa sou Entènèt nan www.seviervilletn.org.

D. Demann pou kopi, oswa demann pou enspeksyon ak kopi, dwe fèt alekri sou Fòm A an pèsòn oswa pa lapòs nan City of Sevierville, TN City Hall, 120 Gary Wade Blvd, Sevierville, TN 37862, oswa nan vil la. nan Sevierville, TN Depatman Lapolis, 300 Gary Wade Blvd., Sevierville, TN 37862, oswa pa telefòn nan 865-868-1695, oswa pa imèl bay Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li., oswa sou Entènèt nan www.seviervilletn.org.

E. Prèv sitwayènte Tennessee pa prezantasyon yon lisans valab pou kondwi Tennessee oswa fòm altènatif akseptab nan ID obligatwa kòm yon kondisyon pou enspekte oswa resevwa kopi dosye piblik yo.


III. Reponn a Demann Dosye Piblik yo

A. Kowòdonatè Demann Dosye Piblik

1. PRRC dwe revize demann dosye piblik yo epi fè yon premye detèminasyon sou bagay sa yo:

a. Si moun ki fè demann lan bay prèv sitwayènte Tennessee;

b. Si dosye yo mande yo dekri ak sifizan espesifik pou idantifye yo; epi

c. Si Vil Sevierville, TN se gadyen dosye yo.

2. PRRC a dwe rekonèt li resevwa demann lan epi pran nenpòt nan aksyon sa yo ki apwopriye (yo):

a. Avize moun ki fè demann lan sou Règleman sa a ak eleksyon yo fèt konsènan:

mwen. Prèv sitwayènte Tennessee;

ii. Fòm (yo) obligatwa pou kopi;

iii. Frè (ak papòt travay ak dispans, si sa aplikab); epi

iv. Agregasyon de demann miltip oswa souvan.

b. Si sa apwopriye, refize demann lan alekri, bay rezon ki apwopriye a tankou youn nan sa ki annapre yo:

mwen. Moun ki fè demann lan pa, oswa li pa prezante prèv ke li se yon sitwayen Tennessee;

ii. Demann lan manke espesifik;

iii. Yon egzanpsyon fè dosye a pa sijè a divilgasyon dapre TPRA a;

iv. Vil Sevierville, TN se pa gadyen dosye yo mande yo; oswa

v. Dosye yo pa egziste.

c. Si sa apwopriye, kontakte moun ki fè demann lan pou wè si demann lan ka diminye.

d. Voye demann dosye a bay gadyen dosye ki apwopriye nan vil Sevierville, TN.

3. PRRC deziyen an se:

a. Ofisye Enfòmasyon Piblik Vil Sevierville, TN.

b. Enfòmasyon pou kontakte: City of Sevierville, 300 Gary Wade Blvd, Sevierville, Tennessee 37862, pa telefòn nan 865-868-1695, oswa pa imèl bay Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li..
 

B. Gadyen Dosye

1. Lè yo resevwa yon demann dosye piblik, yon gadyen dosye dwe mete dosye piblik yo mande yo disponib san pèdi tan dapre Tenn. Code Ann. § 10-7-503. Si gadyen dosye a pa sèten ke yon egzanpsyon aplikab aplike, gadyen an ka konsilte PRRC a, avoka, oswa OORC a.

2. Si li pa posib pou bay dosye yo mande yo san pèdi tan paske gen plis tan nesesè pou detèmine si dosye yo mande yo egziste; pou chèche, rekipere, oswa otreman jwenn aksè nan dosye; pou detèmine si dosye yo louvri; redije dosye; oswa pou lòt rezon ki sanble, Lè sa a, yon gadyen dosye dwe, nan sèt (7) jou ouvrab apre gadyen dosye a resevwa demann lan, voye moun ki fè demann lan ranpli yon Fòm repons pou Demann Dosye Piblik ki tache kòm Fòm B, ki baze sou fòm ki te devlope a. pa OORC la.

3. Si yon gadyen dosye refize yon demann dosye piblik, li dwe refize demann lan alekri jan sa endike nan Seksyon III.A.2.b epi li ka itilize Fòm B repons pou demann dosye piblik la.

4. Si yon gadyen dosye detèmine yon fason ki rezonab pwodiksyon dosye yo ta dwe segmante paske demann dosye a se pou yon gwo volim dosye, oswa plis tan nesesè pou prepare dosye yo pou jwenn aksè, gadyen dosye a dwe itilize Fòm B repons pou demann dosye piblik la. pou notifye moun ki fè demann lan ke pwodiksyon dosye yo pral an segman epi yo pral bay yon orè pou pwodiksyon dosye yo rapidman ke posib. Si sa apwopriye, gadyen dosye a ta dwe kontakte moun ki fè demann lan pou wè si demann lan ka diminye.

5. Si yon gadyen dosye dekouvri dosye ki reponn a yon demann dosye yo te omisyon, gadyen dosye a ta dwe kontakte moun ki fè demann lan konsènan omisyon an epi pwodui dosye yo pi vit ke posib.

C. Rédaction

1. Si yon dosye gen enfòmasyon konfidansyèl oswa enfòmasyon ki pa ouvè pou enspeksyon piblik, gadyen dosye a dwe prepare yon kopi redije anvan li bay aksè a. Si gen kesyon sou redaksyon, gadyen dosye a ta dwe kowòdone avèk avoka oswa lòt pati ki apwopriye konsènan revizyon ak redaksyon dosye yo. Responsab dosye a ak PRRC kapab konsilte tou ak OORC.

2. Chak fwa yo bay yon dosye redije, yon gadyen dosye ta dwe bay moun ki fè demann lan baz pou redaksyon an. Baz yo bay pou redaksyon an dwe nati jeneral epi yo pa divilge enfòmasyon konfidansyèl yo.

IV. Enspeksyon Dosye yo

A. Pa gen okenn frè pou enspeksyon dosye piblik yo.

B. Se PRRC oswa gadyen dosye a ki dwe detèmine kote pou enspeksyon dosye yo nan biwo Vil Sevierville, TN.

C. Lè gen yon baz rezonab, PRRC oswa yon gadyen dosye ka mande yon randevou pou enspeksyon.

V. Kopi Dosye yo

A. Yon gadyen dosye dwe reponn rapidman a yon demann dosye piblik pou kopi nan fason ki pi ekonomik ak efikas posib.

B. Kopi yo ap disponib pou pran nan yon biwo ofisyèl vil Sevierville, TN.

C. Lè yo fin peman frè ak lapòs, Sèvis Postal Etazini ap voye kopi nan adrès kay moun ki fè demann lan.

D. Yo p ap pèmèt yon moun fè yon demann pou fè kopi dosye ak ekipman pèsonèl, ki pa gen kamera nan men yo, ki gen ladan kamera telefòn selilè. Moun ki fè demann yo ka achte aparèy depo nan vil Sevierville, TN kote y ap telechaje dosye yo.

VI. Frè ak Frè ak Pwosedi pou Faktirasyon ak Peman

Frè ak frè pou kopi dosye piblik yo pa ta dwe itilize pou anpeche aksè nan dosye piblik yo.    

A. Gadyen dosye yo dwe bay moun ki fè demann yo yon estimasyon detaye sou chaj yo anvan yo pwodwi kopi dosye yo epi yo ka mande pou peye davans frè sa yo anvan yo pwodui dosye yo mande yo.

B. Yo p ap evalye okenn frè pou demann woutin pou kopi ti dokiman ki fasil pou anplwaye Vil la aksesib, tankou ajanda reyinyon piblik ak minit apwouve, avi piblik, rapò aksidan, rapò arestasyon ak rapò ensidan. Nan lòt ka kote frè pou kopi ak travay pa depase $50.00, frè yo ka anile. Demann pou egzansyon pou frè ki pi wo a $ 50.00 dwe prezante bay Administratè Vil la, ki gen otorizasyon pou detèmine si dispans sa a nan pi bon enterè Vil Sevierville ak pou byen piblik la. Frè ki asosye ak demann dosye total yo p ap anile.

C. Frè ak frè pou kopi yo jan sa a:

1. $0.15 pou chak paj pou kopi gwosè lèt ak blan ak nwa.

2. $0.50 pou chak paj pou kopi koulè lèt ak gwosè legal lè yo disponib.

3. Pri aktyèl nenpòt lòt mwayen kote y ap pwodui yon dosye/enfòmasyon.

4. Travay lè tan depase yon èdtan.

5. Si yo itilize yon vandè deyò, depans aktyèl yo evalye pa vandè a.

D. Yo ka fè peman an kach, chèk pèsonèl oswa kat kredi epi yo ka prezante l bay Responsab Dosye ki apwopriye a. Tout peman kat kredi ap gen ladan frè pwosesis kat kredi.

E. Peman davans pou konpile dosye yo mande yo pral mande lè yo estime depans yo depase $50.00.

F. Agregasyon Demann Souvan ak Plizyè

1. Vil Sevierville pral totalman demann dosye yo an akò ak Règleman sou Demann Frekans ak Plizyè OORC te pibliye lè yo resevwa plis pase kat demann nan yon mwa kalandriye (swa nan men yon sèl moun oswa yon gwoup moun ki konsidere k ap travay an konsè) .

2. Si yo resevwa plis pase kat demann nan yon mwa kalandriye:

a. Demann dosye yo pral totalman nan nivo PRRC.

b. PRRC responsab pou fè detèminasyon ke yon gwoup moun ap travay an konsè. PRRC oswa gadyen dosye a pral enfòme moun yo ke yo konsidere yo ap travay an konsè e ke yo gen dwa fè apèl kont desizyon an bay OORC.

Demann pou atik ki lage regilyèman epi ki fasilman aksesib a egzante de seksyon VI.F. Dosye sa yo genyen ladan yo, men se pa sa sèlman: ajanda reyinyon piblik ak minit apwouve, avi piblik, rapò aksidan, rapò arestasyon ak rapò ensidan.

Dènye Nouvèl

Evènman k ap vini

17 Jun
Reyinyon Komisyon Konsèy Byè
Dat 06.17.2024 11: 30 am
17 Jun
1 Jiyè
4 Jiyè
Reyinyon Komisyon Planifikasyon yo
Dat 07.04.2024 5: 00 pm

REYINYON RANVYE POU 11 JIYETH

4 Jiyè
Komisyon Apèl pou Zonifikasyon
Dat 07.04.2024 5: 00 pm

REYINYON RANVYE POU 11 JIYETH

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506

Kalandriye vil la